Thalidomide подобрява прогнозата при мултиплен миелом01/09/2011

Добавянето на thalidomide към тройната комбинация bortezomib-melphalan-prednisone и последващо поддържащо лечение с bortezomib и thalidomide при пациенти с мултиплен миелом (ММ) над 65-годишна възраст, които не са подходящи за автоложна трансплантация със стволови клетки, подобрява прогнозата, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Oncology (1).

В настоящето изследване са участвали 511 пациенти с ММ на средна възраст 71 години, разделени на две групи. В първата са включени болни на индукционна терапия с bortezomib (Velcade)-melphalan-prednisone-thalidomide (VMPT), с последващо поддържащо лечение с bortezomib и thalidomide (VT).

Във втората група пациентите са на индукционна терапия с bortezomib-melphalan-prednisone (VMP) без последваща поддържаща терапия. Първичната крайна точка е преживяемостта без прогресия на заболяването.

След тригодишно проследяване, пълен отговор към терапията е постигнат при 38% от болните на терапия с VMPT-VT и 24% от тези на лечение с VMP (р<0.001). Общата тригодишна преживяемост е съответно 89% и 87%.

Най-честите странични ефекти са неутропения, сърдечносъдови и тромбемболични инциденти, които са били по-чести при лечение със схемата VMPT-VT, при сходна честота на инфекции и смъртност, свързана с терапията. (ОИ)

Използван източник:

1. Palumbo A., Bringhen S., Rossi D. et al. Bortezomib-melphalan-prednisone-thalidomide followed by maintenance with bortezomib-thalidomide compared with bortezomib-melphalan-prednisone for initial treatment of multiple myeloma: a randomized controlled trial. Journal of Clinical Oncology 2010.29.8216 www.jco.ascopubs.org