Rosuvastatin е с по-добър антиатерогенен ефект от atorvastatin при ИБС01/09/2011

Терапията с rosuvastatin при пациенти с ангиографски потвърдена исхемична болест на сърцето (ИБС) постига по-голямо понижение на общия обем на атеромната плака отколкото лечението с atorvastatin, показаха началните данни от проучването SATURN, сравнило директно двата конкуриращи се статина, прилагани в еквивалетни максимални дози (1, 2).

Целта на SATURN е да сравни за период от две години ефективността на rosuvastatin и на atorvastatin върху прогресията на атеросклерозата при високорискови пациенти. В изследването са включени 1385 болни с ИБС.

Основното изискване за участие е пациентите да са с клинични показания за извършване на коронарна ангиография или да имат поне една сигнификантна коронарна лезия, установена ангиографски.

Участниците са рандомизирани да приемат rosuvastatin 40 mg/ден или atorvastatin 80 mg/ден за период от две години (2008-2010). Първичният показател за ефективност е оцененaта чрез интраваскуларен ултразвук (intravascular ultrasound - IVUS) промяна в процентния обем на атерома (percent atheroma volume - PAV), спрямо изходните му стойности. Измерването е осъществено в предварително дефиниран сегмент от коронарна артерия с размер >/=40 mm.

Резултатите от SATURN сочат, че rosuvastatin е довел до по-голямо понижение на PAV, отколкото atorvastatin, но тази промяна не е достигнала статистическа значимост.

По отношение на вторичния показател за ефективност, също определен чрез IVUS - промяната в общия обем на атерома (total atheroma volume - TAV), в сравнение с изходните му стойности, rosuvastatin е демонстрирал сигнификантно по-голямо намаление на TAV, отколкото atorvastatin.

Изводът на авторите на изследването е, че няма статистически значима разлика в ефективността на rosuvastatin и на atorvastatin при оценка на промяната в процентния обем на атерома. Но rosuvastatin понижава общия обем на атеромната плака по-ефективно от atorvastatin.

Данните от SATURN предстои да бъдат представени на научните сесии на American Heart Association през ноември тази година. (ЗВ)

* SATURN - Study of Coronary Atheroma by Intravascular Ultrasound: Effect of Rosuvastatin Versus Atorvastatin

Използвани източници:

1. AstraZeneca announces top-line results from SATURN study (press release). September 2, 2011 www.astrazeneca.com

2. Nicholls S., Borgman M., Nissen S. et al. Impact of statins on progression of atherosclerosis: Rationale and design of SATURN (Study of Coronary Atheroma by Intravascular Ultrasound: effect of Rosuvastatin versus Atorvastatin). Curr Med Res Opin 2011;27:1119-1129 www.cmrojournal.com