Liraglutide запазва благоприятния си ефект върху теглото и в комбинация с инсулин01/09/2011

Добавянето на базален инсулин към двойната терапия с liraglutide* и metformin при пациенти с диабет тип 2, затлъстяване и ниво на гликиран хемоглобин (А1с) >7% не води до увеличение на теглото, като в същото време постига дългосрочно значимо подобрение на гликемичния контрол, показаха предварителните резултати от проучване, представени по време на тазгодишния конгрес на EASD в Лисабон, Португалия (1).

Включването на базален инсулин (дългодействащ инсулинов аналог detemir*) към предшестващата терапия с liraglutide и metformin, е довело до допълнително намаление на гликирания хемоглобин А1с с 0.5% (р<0.0001) след 52 седмици проследяване, при ниска честота на хипогликемия и без промяна в теглото, редуцирано преди със средно 3.5 kg по време на лечението с liraglutide (в комбинация с metformin)*.

Тези данни показват, че комбинираното прилагане на GLP-1 рецепторния агонист liraglutide и инсулин има не само добър профил на ефективност и безопасност (нисък риск за хипогликемия), но предлага и допълнителната полза да не води до повишение на телесното тегло, смятат авторите на изследването.

По време на изследването не са регистрирани случаи на тежка хипогликемия (за разлика от 3% честота при други проучвания, в които са използвани различни видове инсулин). Леките епизоди са били само 0.228 на пациент/година в групата, получавала инсулин.

Пациентите, които са останали за период от една година на двойната терапия с liraglutide и metformin, са постигнали допълнителна загуба на тегло от 5 kg (р=0.04 в сравнение с групата, при която по същото време е прилаган и инсулин).

При хората с диабет тип 2 и затлъстяване една от основните бариери за започване на лечение с инсулин, е страхът на пациентите и опасенията на техните лекари, за допълнителното увеличение на теглото.

Изследването е обхванало 323 души с HbA1c над 7% (средно 7.7%), от които 161 са останали на предишното си лечение с liraglutide и metformin, а при останалите 162 е добавен и инсулин detemir (тройна комбинация).

В края на проучването (след 52 седмици) 21.5% от участниците на liraglutide и metformin са постигнали прицелното ниво на HbA1<7% в сравнение с 51.9% от тези, които освен това са получавали и detemir.

GLP-1 агонистите все още не са одобрени да се прилагат в комбинация с инсулин в клиничната практика. Необходими са допълнителни клинични проучвания дали те могат да бъдат използвани за намаляване на инсулиновите дози (които са повишени при пациентите със затлъстяване и инсулинова резистентност).

В ЕС лираглутид до настоящия момент не е одобрен да се прилага като монотерапия (за разлика от САЩ и Япония). Той е подходящ при пациенти с диабет тип 2, при които е наложително да се избягват хипогликемиите и наддаването на тегло. При подобни случаи, лираглутид може да се използва вместо сулфонилурейните препарати и инсулин.

Пациентите, участвали в представеното проучване са били на средна възраст 55 години (55% мъже), с диабетна анамнеза между 6.6 и 8.5 години и с изходен индекс на телесна маса около 35 kg/m2. (ДЯ)

* liraglutide (Victoza®) и инсулин detemir (Levemir®) на Novo Nordisk

Използван източник:

1. Bain S. et al. Adding insulin detemir (IDet) to liraglutide and metformin improves glycaemic control with sustained weight reduction and low hypoglycaemia rate: 52 week results. European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2011; Abstract 73