Високите дози atorvastatin подобряват прогнозата при STEMI01/06/2011

Приложението на висока доза atorvastatin 80 mg преди първична перкутанна коронарна интервенция (percutaneous coronary intervention – PCI) при пациентите с миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) води до значимо подобрение на коронарния кръвоток, в сравнение с ниската доза 10 mg на медикамента, което може да подобри миокардната перфузия, показаха резултатите от проучването STATIN-STEMI, публикувани в Journal of American College of Cardiology (1).

Данните от по-рано проведени изследвания показаха, че приемът на atorvastatin преди PCI e асоцииран с подобрена прогноза поради намаление на честотата на перипроцедурните миокардни инфаркти при болните със стабилна стенокардия или с остър коронарен синдром (нестабилна стенокардия и миокарден инфаркт без ST-елевация – NSTEMI) (2).

Освен това, наскоро приключило клинично изпитване демонстрира, че използването на висока доза aторвастатин преди PCI води до по-добър сърдечносъдов изход дори и при хората на постоянна терапия с ниски дози на липидопонижаващите медикаменти (3).

Настоящето проучване е първото рандомизирано изследване, което проспективно оценява ефекта от приложението на atorvastatin 80 mg преди перкутанна коронарна интервенция при болни със STEMI.

Участниците са 171 пациенти със STEMI, които са рандомизирани на лечение с atorvastatin 80 mg (n=86) или atorvastatin 10 mg (n=85), приложен преди извършването на PCI.

Всички пациенти са получили clopidogrel (600 mg) преди процедурата. След PCI и двете групи болни са лекувани с atorvastatin 10 mg. Първичният показател за ефективност е честотата на значими неблагоприятни сърдечносъдови събития (major adverse cardiovascular events – MACE) на 30-ия ден, включително летален изход, нефатален миокарден инфаркт (MI) и таргетна съдова реваскуларизация, а вторичният – миокардната перфузия.

Резултатите показват, че MACE са настъпили при 5 (5.8%) и 9 (10.6%) от пациентите, лекувани преди PCI съответно с 80 и с 10 mg atorvastatin (p=0.26), т.е. няма статистически значима разлика в честотата на този показател между двете групи.

Показателите за миокардна перфузия (MBG*, нормализиране на ST-сегмента в рамките на 90 минути след PCI), обаче, са сигнификантно по-добри при пациентите, получавали 80 mg atorvastatin преди PCI, което изтъква предимствата на тази терапевтична стратегия. (ЗВ)

* Myocardial blush grade – ангиографски показател за оценка на перфузията на инфарцирания миокард.

Използвани източници:

1. Efficacy of high-dose atorvaSTATIN loading before primary percutaneous coronary intervention in ST-elevation myocardial infarction (STATIN-STEMI). J Am Coll Cardiol Intv 2010;3:332–9 http://interventions.onlinejacc.org

2. Patti G., Pasceri V., Colonna G. et al. Atorvastatin pretreatment improves outcomes in patients with acute coronary syndromes undergoing early percutaneous coronary intervention: results of the ARMYDA-ACS randomized trial. J Am Coll Cardiol 2007;49:1272–8

3. Di Sciascio G., Patti G, Pasceri V. et al. Efficacy of atorvastatin reload in patients on chronic statin therapy undergoing percutaneous coronary intervention: results of the ARMYDA-RECAPTURE (Atorvastatin for Reduction of Myocardial Damage During Angioplasty) randomized trial. J Am Coll Cardiol 2009;54:558–65