Перкутанна интервенция при прокси-мална ДВТ01/06/2011

Перкутанната интервенция за остраняване на тромбите във v. poplitea, v. femoralis или v. iliaca, в комбинация с антикоагулантна терапия, има по-добър ефект отколкото самостоятелната антикоагулация както за превенция на рекурентния венозен тромбемболизъм, така и за подобряване на крайните резултати при болните със симптоматична тромбоза на проксималните дълбоки вени, показаха резултатите от проучване, представени през септември на конференцията на TCT* и публикувани в списание Catheterization and Cardiovascular Interventions (1).

TORPEDO (Endovenous Intervention in Deep Venous Occlusion) е първото рандомизирано клинично проучване, проведено с цел да се за оценят предимствата на ендовенозната интервенция при дълбока венозна тромбоза (DVT).

Един от пет пациенти с DVT развива белодробна емболия, дори и при адекватна антикоагулация, и един от двама – постромботичен синдром, включващ болка, сърбеж, оточност, варикозни вени и улцерации.

В изследването са участвали 92 пациенти, получавали само антикоагуланти (нефракциониран heparin, нискомолекулен хепарин и warfarin) и 91, които освен антикоагулантната терапия, са били подложени и на ендовенозна интервенция. За провеждане на процедурата са били използвани различни технологии и техники: мануална аспирация, тромболиза чрез катетър, аспирациона система Angiojet като при всички пациенти са били поставени временни филтри в долната vena cava.

След среден период на наблюдение от 30 месеца, перкутанната интервенция е постигнала значимо по-добри резултати: намален брой на случаи с венозен тромбемболизъм (четири спрямо 13, p=0.02) и с постромботичен синдром (шест спрямо 24, p<0.001).

Другите ползи от инвазивната процедура са: значимо съкратен болничен престой, намалена продължителност на антикоагулацията, редуцирани отоци и индурация на кожата, субективно чувство за подобрение.

Все повече интервенционални кардиолози се специализират в областта на периферните интервенции за лечение на венозни лезии. Важна роля в тази област ще изиграят в бъдеще и резултатите от проучването ATTRACT (Acute Venous Thrombosis: Thrombus Removal With Adjunctive Catheter-Directed Thrombolysis). (ДЯ)

* TCT 2010 (www.tctconference.com) – Transcatheter Cardiovascular Therapeutics

Използван източник:

1. Sharifi M., Mehdipour M., Bay C., et al. Endovenous therapy for deep venous thrombosis: the TORPEDO trial. Catheter Cardiovasc Interv 2010; 76:316-25