Новини от фармацевтичните компании01/06/2011

Novartis съобщи за резултати от фаза 2 клинично проучване, според които пероралният медикамент alisporivir е довел до още по-висок процент на ерадикация (с над 50%) при нелекувани преди това болни с хепатит С, когато е добавен към стандартната терапия. Специалисти смятат, че в бъдеще alisporivir ще се превърне във важен компонент в терапията на заболяването.

В изследването ESSENTIAL са включени 300 болни, инфектирани с генотип 1 HCV. От лекуваните с alisporivir плюс стандартно лечение (peginterferon alfa 2a/ribavirin), 76% са постигнали по-добър вирусологичен отговор, в сравнение с 55% от пациентите на стандартна терапия на 24-тата седмица след преустановяването на лечението.

Alisporivir е първи представител на нов клас медикаменти наречени „инхибитори на циклофилина”. За разлика от другите терапии, които са насочени директно срещу вируса на хепатит С, alisporivir таргетира протеина, необходим за репликацията на HCV.

– Sanofi-Aventis представи нови данни от фаза 3 клиничното проучване VELOUR за приложението на aflibercept (Zaltap) при 1226 пациенти с колоректален карцином. Резултатите показват, че aflibercept в комбинация с FOLFIRI* подобрява преживяемостта като втора линия терапия при метастатичен колоректален карцином, в сравнение с FOLFIRI плюс плацебо. Междувременно Sanofi-Aventis финализира сделката по придобиването на 77% от акциите на Genzyme срещу $20.1 милиарда.

– Genzyme (вече собственост на Sanofi-Aventis) подписа договор за сътрудничество с норвежката фирма Algeta, специализирана в разработването на противоракови медикаменти. Ключови за Algeta са изследванията в областта на таргетната терапия с антитела, насочени срещу туморните клетки.

– GSK и Valenat получиха одобрение от Европейската комисия за приложението на retigabine (Trobalt) като допълваща терапия при парциални пристъпи със или без вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултати от две фаза 3 клинични проучвания (RESTORE 1 и 2), данните от които показват намаление с >50% на честотата на пристъпи при приложение на медикамента като допълнение към стандартната терапия, в сравнение с плацебо.

– Merck придоби срещу $430 милиона специализираната в офталмологични продукти Inspire Pharmaceuticals, с което ще увеличи портфолиото си от медикаменти за очни заболявания.

Водещ за Inspire е Azasite (azithromycin офталмологичен разтвор) 1%, който се използва за лечение на бактериален конюнктивит при пациенти >1 година, предизвикан от CDC coryneform група G, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus mitius и Streptococcus pneumoniae.

– Eli Lilly регистрира намаление на приходите с 15% за първото тримесечие на годината, въпреки увеличените продажби на антидепресанта Cymbalta и Alimta – за лечение на рак на белите дробове.

Печалбата на компанията за посочения период е $1.06 милиарда, а продажбите са за $5.84 милиарда. С най-голямо нарастване на приходите са: Cymbalta (duloxetine) (+13%); Alimta (pemetrexed) (+10%); Zyprexa (olanzapine) (+6%); Humalog (+4%); Humulin (+12%); Evista (raloxifene) (+10%); Forteo (teriparatide) (+11%) и Cialis (tadalafil) (+6%).

– Pfizer съобщи за нарастване на печалбите за първото тримесечие на годината с 10% (до $2.22 милиарда), въпреки конкуренцията на генерични аналози на някои от ключовите за компанията медикаменти като липидопонижаващия Sortis/Lipitor (atorvastatin), антихипертензивния Norvasc (amlodipine) и Viagra (sildenafil) – за лечение на еректилна дисфункция.

С увеличени продажби са Lyrica (pregabalin) – за лечение на епилепсия, фибромиалгия и невропатна болка, Sutent (sunitinib) – за лечение на бъбречноклетъчен карцином и панкреасни невроендокринни тумори и Chantix/Champix (varenicline) – за отказване от тютюнопушене. Придобиването на Wyeth допринесе с увеличените продажби на пневмококовата ваксина Prevnar 13 и Enbrel (еtanercept) – за лечение на артрит и псориазис.

– Teva Pharmaceuticals ще придобие значителна част от акциите на Cephalon срещу $6.8 милиарда, с което ще увеличи портфолиото си от генерични и брандови медикаменти и ще получи 30 лекарствени съединения в късен етап на проучване в областта на онкологията, неврологията, белодробните заболявания и обезболяване.

Cephalon е глобална, бързоразвиваща се биофармацевтична компания с над 400 служители, която е в списъка Fortune 1000 и участник в индекса S&P 500. Компанията продава повече от 170 продукта в 100 страни по света.

Teva възнамерява да придобие срещу $500 милиона Nikkei, която е третата по големина японска генерична компания. През 2005, Teva създаде свое подразделение в Япония, а през 2008 сключи договор за сътрудничество с местната Kowa за разработване на генерични медикаменти. (ИТ)

* FOLFIRI – химиотерапевтичен режим за лечение на колоректален карцином, включващ: FOL – folinic acid (leucovorin) – дериват на витамин B, който променя (намалява) нежеланите странични ефекти на fluorouracil; F – fluorouracil (5-FU) – аналог на пиримидина и антиметаболит, който се инкорпорира в молекулата на ДНК и спира синтеза и IRI – irinotecan (Camptosar) – инхибитор на топоизомеразата, който блокира репликацията на ДНК. Cetuximab е моноклонално антитяло, насочено срещу рецептора на епидермалния растежен фактор, което понякога се добавя към FOLFIRI