Нови области на приложение на rosuvastatin01/06/2011

Три нови области на приложение на липидопонижаваща терапия с rosuvastatin привлякоха вниманието на кардиологичната общност през месец май 2011 година.

Rosuvastatin намалява инсулиновата резистентност при пациенти с дислипидемия

Проучване с 36 участници, рандомизирани на rosuvastatin 10 mg (n=18) или на atorvastatin 20 mg (n=18), сравнява ефекта на двата медикамента върху глюкозната хомеостаза, инсулиновата чувствителност, нивата на адипонектин и лептин и маркерите за системно възпаление при пациенти без захарен диабет, но с дислипидемия, за период на проследяване от 12 седмици (1).

И двата инхибитора на HMG-CoA редуктазата са понижили стойностите на общия холестерол, LDL холестерола, non-HDL холестерола и триглицеридите в сравнение с изходното им ниво, но само rosuvastatin е намалил значимо нивата на инсулина и инсулиновата резистентност, оценена с хомеостазен модел (съответно -35%, р=0.005 и -33%, 0.011) при тази група пациенти.

Не е регистрирана промяна в нивата на адипокините и маркерите за системно възпаление (hsCRP – високочувствителен C-реактивен протеин) от приема на тези два статина.

Rosuvastatin намалява сърдечносъдовите събития при пациенти със захарен диабет на хемодиализа

Поданализ на проучването AURORA* изследва ефекта на rosuvastatin спрямо плацебо по отношение на риска за възникване на значими нежелани сърдечносъдови събития (MACE – major adverse cardiac events) при 731 пациенти със захарен диабет (ЗД) на лечение с хемодиализа по повод на терминална хронична бъбречна недостатъчност (2).

Приемът на rosuvastatin е довел до значимо намаление с 32% на риска за възникване на първичната комбинирана крайна точка на проучването (сърдечносъдова смъртност, нефатален миокарден инфаркт, фатален или нефатален мозъчен инсулт) в тази високорискова група болни.

Rosuvastatin понижава нивата на NT-proBNP при пациенти с вродена аортна стеноза

Интересно проучване (PROCAS*) беше публикувано в списание American Journal of Cardiology (3). То изследва ефекта на rosuvastatin върху прогресията на аортната стеноза при 63 асимптомни възрастни пациенти с вродена аортна стеноза.

Проучването е двойно-сляпо и плацебо контролирано. Участниците в него са на възраст от 18 до 45 години, които са рандомизирани на rosuvastatin 10 mg дневно или плацебо и са проследени средно 2.4 години.

В групата, получавала rosuvastatin, е установено значимо понижение на серумните нива на NT-proBNP (N-терминалния про-В тип на мозъчния натриуретичен пептид) – вторична крайна цел в проучването, в сравнение с изходните стойности, докато при прием на плацебо се наблюдава сигнификантно повишение на концентрацията на този пептид.

Коментарът на авторите на проучването е, че преустановяването на прогресивното нарастване на нивата на NT-proBNP (дори с тенденция към намаление на изходните стойности) предполага потенциален положителен ефект на rosuvastatin по отношение на сърдечната функция при млади пациенти с вродена аортна стеноза.

Степента на прогресия на пиковия градиент на кръвотока през аортната клапа (първична крайна точка) намалява при лекуваните с rosuvastatin, но разликата не достига статистическа значимост. Статинът не повлиява прогресията на вродената аортна стеноза. (ЯС)

Използвани източници:

1. Anagnostis P., Selalmatzidou D., Polyzos S. et al. Comparative effects of rosuvastatin and atorvastatin on glucose metabolism and adipokine levels in non-diabetic patients with dyslipidaemia: a prospective randomised open-label study. Intern J Clin pract 2011; 65(6):679-83. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-1241.2011.02655.x/abstract

2. Holdaas H., Holme I., Roland E. et al., on behalf of the AURORA study group. Rosuvastatin in Diabetic Hemodialysis Patients. JASN 2011 ASN.2010090987 http://jasn.asnjournals.org/content/early/2011/05/12/ASN.2010090987.abstract?sid=b95bf7f9-267e-440a-ab0b-e3819e537838

3. van der Linde D., Yap S., van Dijk A. et al. Effects of rosuvastatin on Progression of Stenosis in Adult Patients With Congenital Aortic Stenosis (PROCAS Trial). Am J Cardiol published online 12 May 2011 doi:10.1016/j.amjcard.2011.03.032 http://www.ajconline.org/article/S0002-9149(11)01273-2/abstract

Използвани съкращения:

AURORA – A Study to Evaluate the Use of Rosuvastatin in Subjects on Regular Hemodialysis: An Assessment of Survival and Cardiovascular Events

PROCAS – Effects of Rosuvastatin on Progression of Stenosis in Adult Patients With Congenital Aortic Stenosis