Ензимната заместителна терапия подобрява прогнозата при болест на Fabry01/06/2011

Ензимното заместване с agalsidase alfa* за период от пет години намалява левокамерната маса и сърдечната дисфункция, понижава болката и подобрява качеството на живота при пациентите с болест на Fabry**, показаха резултатите от обсервационно проучване, публикувани в списание Lancet (1).

В петгодишното изследване Fabry Outcome Survey (FOS) са оценени ефектите на терапията с agalsidase alfa при 181 възрастни (126 мъже) с болестта на Fabry. Оценени са сърдечната маса и функция, бъбречната функция, болката и качеството на живота.

Резултати:

- При пациентите с изходна левокамерна хипертрофия (LVH) е отчетено продължително намаление на индекса на левокамерната маса (LVM) – от 71.4 до 64.1 g/m2 (p=0.0111) на петата година, както и сигнификантно увеличение на миокардния контрактилитет, оценен чрез фракцията на скъсяване (FS) - от 14.3 до 16%, (p=0.02) след тригодишно лечение

- При болните без изходна LVH, LVM и FS са останали стабилни

- Средният годишен спад на оценената скорост на гломерулна филтрация (GFR) спрямо изходните нива, след петгодишния период на лечение, е -3.17 ml/min/1.73m2 при мъжете и -0.89 ml/min/1.73m2 при жените

- Отчетено е и намаление на болката, оценена чрез Brief Pain Inventory score*** – от 3.7 при започване на изследването до 2.5 след пет години (p=0.0023)

- Качеството на живота, оценено чрез отклонението от EuroQol scores****, също се е подобрило значително – от -0.24 при започване на изследването до -0.17 след пет години (p=0.0483)

Ограниченията на изследването са: включването на пациенти с по-тежка форма на заболяването (левокамерна хипертрофия), липсата на здрави контроли, както и кратката история на използване на ензимната заместителна терапия (от 2001 година) (2). (ЗВ)

* Replagal (www.replagal.com/hcplogin.aspx) на Shire (която купи през 2005 година Transkaryotic Therapies - TKT, създателят на медикамента) или Fabrazyme (www.fabrazyme.com) на Genzyme са одобрени в България

** Болестта на Fabry (известна още като болест на Anderson-Fabry) е Х-свързана лизозомна болест на натрупването, дължаща се на дефицит на лизозомния ензим alpha-galactosidase A (alpha -Gal A). В резултат в лизозомите на различни клетки се натрупват гликосфинголипиди, предимно globotriaosylceramide (GL-3) и galabiosylceramidе. Това води до лизозомна и клетъчна дисфункция, а оттам - до тъканна исхемия и фиброза.

Повечето пациенти с пълна липса на ензима развиват класическия фенотип на заболяването с мултиорганно засягане и гликосфинголипидни натрупвания с ренално, цереброваскуларно и сърдечно засягане с преждевременна смърт. Ендотелните депозити могат да доведат до ендотелна дисфункция, а периваскуларната фиброза допринася за повишаване на микроваскуларното съпротивление.

Първите клинични изяви на болестта се наблюдават още в детска възраст: епизоди на силна болка в крайниците (акропарестезии), хипохидроза, промени на роговицата и на лещата и кожни изменения (ангиокератоми). Главните причини за заболеваемост и смъртност, изявяващи се през четвъртото и петото десетилетие от живота, са бъбречна недостатъчност, сърдечносъдови заболявания и инсулти.

*** Brief Pain Inventory score използва скала от 0 до 10 за определяне на степента на болката от самия пациент.

**** EuroQol scores се определя на базата на въпроси за мобилност, самообслужване, болка, психологично състояние и др. и на аналогова скала, на която пациентът определя качеството на живота си в момента. Максималната стойност на EuroQol score е 1.

Използвани източници:

1. Mehta A., Beck M., Elliott P. et al. Enzyme replacement therapy with agalsidase alfa in patients with Fabry’s disease: an analysis of registry data. Lancet 2009, 374 (9706):1986-1996 www.thelancet.com

2. Pastores G., Thadhani R. Enzyme-replacement therapy for Anderson-Fabry disease. Lancet 2001, 358: 601-603