Ефективност на quetiapine XR при голямо депресивно разстройство01/06/2011

Добавянето към антидепресивната терапия на quetiapine* със забавено освобождаване (XR) в дози от 150 mg/ден и 300 mg/ден води до сигнификантно подобрение на симптомите на голямо депресивно разстройство (major depressive disorder - MDD) при пациенти с незадоволителен отговор към стандартното лечение.

Съществено предимство е ранното настъпване на терапевтичния ефект на quetiapine XR - още на първата седмица от започване на приема на медикамента, показаха обединените резултати от две големи проспективни плацебо-контролирани рандомизирани проучвания, публикувани в Journal of Affective Disorders (1).

Голямото депресивно разстройство засяга около 16% от възрастните на определен етап от живота им. Терапевтичните възможности при болните, които не отговарят на антидепресанти (АД), са ограничени до: увеличение на дозата на АД, започване на лечение с друг АД, прибавяне на допълнителни медикаменти.

Невъзможността за постигане на ремисия сериозно нарушава качеството на живот на пациентите и увеличава риска за релапс. При много от случаите терапията с често използваните антидепресанти, като селективните инхибитори на захващането на серотонина (selective serotonin reuptake inhibitors - SSRIs) и инхибиторите на захващането на серотонина и норадреналина (SNRI), е неуспешна.

Обикновено са необходими няколко седмици на прием на SSRI и на SNRI преди да започне клинично подобрение. Чести са и нежеланите странични ефекти. За резистентност към терапията със SSRI и SNRI се съобщава при съответно една трета и една втора от пациентите.

Сред класовете медикаменти, които се изследват за приложение при депресия, са атипичните антипсихотици, какъвто е quetiapine. Той е одобрен от ЕMA като допълнение към лечението на големи депресивни епизоди при пациенти със субоптимален отговор на монотерапия с АД.

Останалите показания за приложение на Seroquel XR включват лечение на:

# Шизофрения, включително:

- предотвратяване на рецидив

# Биполярно афективно разстройство:

- умерени до тежки манийни епизоди

- големи депресивни епизоди

- предотвратяване на рецидив

Quetiapine взаимодейства с рецепторите на редица невротрансмитери. Фармакологичните ефекти се обуславят от комбинираните ефекти на quetiapine и на основния му активен метаболит norquetiapine.

Quetiapine и norquetiapine имат афинитет към мозъчните серотонинови (5HT2) и допаминови D1- и D2-рецептори. Именно тази комбинация на рецепторен антагонизъм с по-висока селективност към 5HT2, в сравнение с D2-рецепторите, е отговорна за клиничните антипсихотични свойства на quetiapine и ниската честота на нежелани екстрапирамидни ефекти, в сравнение с типичните антипсихотици.

И двете проучвания са мултицентърни, двойно-слепи, рандомизирани, паралелно-групови, плацебо контролирани. Едното е проведено в 56 центъра в САЩ през 2006-2007. Второто международно изпитване е извършено в 87 клинични центъра в Австралия, Канада, Европа и Южна Африка през 2006-2007.

Участниците са на възраст 18-65 години с поставена диагноза MDD, като условие за включване е при пациентите да не е постигнат задоволителен терапевтичен ефект (липса на подобрение въпреки =/>6 седмици на лечение с оптимална доза на медикамента) с един от предварително определените антидепресанти (amitriptyline, bupropion, citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline или venlafaxine).

Пациентите са рандомизирани в съотношение 1:1:1 на шестседмично лечение с quetiapine XR 150 mg/ден, quetiapine XR 300 mg/ден или плацебо като допълнение към настоящата им антидепресивна терапия, приложена в една и съща доза в хода на проучванията. Болните са приемали таблетките един път дневно вечер със или без храна.

В двете проучвания общо 939 пациенти са рандомизирани на лечение с quetiapine XR 150 mg/ден (n=315), quetiapine XR 300 mg/ден (n=313) или плацебо (n=311) като допълнение на настоящата им антидепресивна терапия. От всички участници, 767 (83.5%) са завършили шестте седмици на лечение.

Първичният показател за ефективност и при двете проучвания е била промяната в точковата скала за оценка на тежестта на депресивните симптоми MADRS** от началото на изпитването до шестата седмица. Вторичните показатели за ефективност включват промяната в MADRS при всеки преглед, =/>50% намаление на стойността на MADRS, постигане на ремисия, оценена чрез MADRS (скор

Ефективност

Промяната в общия MADRS скор от началото на изследванията до 6-та седмица е била значително по-голяма при болните, получаващи quetiapine XR 150 mg/ден и quetiapine XR 300 mg/ден, отколкото плацебо (съответно -14.5, -14.8 и -12.0, p<0.001 за всяка от двете дози).

Тази статистически значима промяна е наблюдавана още на първата седмица при лекуваните с quetiapine XR 150 mg/ден и 300 mg/ден, в сравнение с получаващите плацебо (респективно -7.8, -7.3 и -5.1, p<0.001 за всяка от двете дози).

И двете дози на quetiapine XR са били асоциирани със сигнификантно по-голямо подобрение на MADRS скора при всеки от следващите прегледи.

На шестата седмица, терапията с quetiapine XR 150 mg/ден сигнификантно е подобрила следните симптоми: видима тъга, вътрешно напрежение, нарушения на съня и анестезност (липса на чувства), а при лечение с доза от 300 mg/ден е отчетен позитивен ефект и върху споделената тъга, песимистичните и суицидните мисли.

Терапевтичен отговор

Честотата на постигане на MADRS отговор (>/=50% намаление на общия скор) е съответно 18.6, 17.5 и 10.8% за quetiapine XR 150 mg/ден, quetiapine XR 300 mg/ден и плацебо. На шестата седмица процентите са респективно 53.7, 58.3 и 46.2%.

Ремисия

На шестата седмица от началото на проучванията ремисия (MADRS скор

Безопасност и поносимост

Нежелани странични реакции са настъпили съответно при 73.3, 80.8 и 60.2% от пациентите в групите с quetiapine XR 150 mg/ден, 300 mg/ден и с плацебо. Процентът на пациентите, които са прекратили участието си поради странични ефекти, е по-висок при получаващите quetiapine XR (150 mg/ден - 8.9%; 300 mg/ден - 15.4%), в сравнение с плацебо (1.9%).

Най-често срещаните нежелани явления, довели до спиране на терапията при лекуваните с quetiapine XR, са сомнолентност (за доза 150 mg/ден - 2.9%, за доза 300 mg/ден - 3.2%) и седативен ефект (150 mg/ден - 1.9%, 300 mg/ден - 4.8%).

Честотата на екстрапирамидните симптоми е била съответно 3.8, 6.4 и 4.2% за пациентите на лечение с quetiapineXR 150 mg/ден, 300 mg/ден и плацебо.

Получените резултати подкрепят приложението на quetiapine като ефективна и безопасна терапевтична алтернатива при пациентите със субоптимален отговор към антидепресивното лечение. (ЗВ)

* Seroquel XR на Astra Zeneca (www.seroquelxr.com)

** МADRS (Montgomery Asberg Depression Rating Scale) е скала за оценка на тежестта на депресията, базирана на въпосник, чрез който се определя тежестта (от 0 до 6) на най-често срещаните симптоми на депресия

Използван източник:

1. Bauer M. et al. A pooled analysis of two randomised, placebo-controlled studies of extended release quetiapine fumarate adjunctive to antidepressant therapy. J. Affect. Disord. 2010 www.psychdergitr.com/wp-content/uploads/2011/02/MDD-6-7-Pooled1.pdf