Ефекти на n-3 PUFA при пациенти с ИБС или исхемичен инсулт01/06/2011

Редовният прием на хранителни добавки, съдържащи витамини от група В и omega-3 полиненаситени мастни киселини (n-3 PUFA), не намалява честотата на сърдечносъдови заболявания при пациенти с анамнеза за исхемична болест на сърцето (ИБС) или исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ), показаха резултатите от голямото проучване SU.FOL.OM3*, публикувани в списание British Medical Journal (1).

Няколко обсервационни проучвания показаха положително повлияване на сърдечносъдовите заболявания при прием на витамини група В и на n-3 PUFA. Рандомизираните проучвания с витамини В не доказаха подобна полза, а по отношение на n-3 PUFA резултатите са противоречиви.

Френското изследване SU.FOL.OM3 рандомизира 2501 пациенти да приемат витамини от група В, n-3 PUFA или и двете, или плацебо. Участниците са на възраст от 45 до 80 години, с анамнеза за остър коронарен синдром или мозъчен исхемичен инцидент през 12-те месеца преди началото на проучването.

Средният период на проследяване е 4.7 години, като първична крайна точка на проучването е първи случай на значимо нежелано сърдечносъдово събитие (МАСЕ – major adverse cardiac event): нефатален миокарден инфаркт (MI), ИМИ или сърдечносъдова смъртност.

Резултатите показват, че приемът на витамини от група В води до намаление на нивата на плазмения хомоцистеин с 19%. При пациентите, рандомизирани на n-3 PUFA, стойностите на хомоцистеин са повишени с 37%.

Нито една от прилаганите поотделно хранителни добавки, както и съвместният им прием, не довежда до намаление на честотата на първичната крайна цел на проучването.

Изследвани са и голям брой вторични крайни цели. n-3 PUFA не повлияват нито една от тях. Витамините от група В намаляват честотата на инсултите, но също така показват и несигнификантна тенденция към увеличение на сърдечносъдовата смъртност и статистически значимо увеличение на общата смъртност.

Данните и от това проучване не подкрепят рутинното използване на посочените хранителни добавки за профилактика на сърдечносъдови заболявания при пациенти с анамнеза за ИБС или ИМИ. (ЯС)

* SU.FOL.OM3 – Supplementation en Folates et Omega-3 (SUpplementation with FOlate, vitamin B6 and B12 and/or OMega-3 fatty acids)

Използван източник:

1. Galan P., Kesse-Guyot E., Czernichow S. et al. Effects of B vitamins and omega 3 fatty acids on cardiovascular diseases: A randomised placebo controlled trial. BMJ 2010 http://www.bmj.com/content/341/bmj.c6273.full?sid=47a969de-e4f7-4a53-ad62-4ac9b17af3a2