Блокадата на RAS намалява смъртността при диастолна сърдечна недостатъчност01/06/2011

Инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система (RAS – renin angiotensin system) – АСЕ инхибитори и ангиотензин рецепторните блокери подобряват преживяемостта при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) при запазена фракция на изтласкване (ФИ), според резултатите от мета-анализ, съобщени на годишния конгрес на Американското дружество по хипертония в Ню Йорк (1).

Мета-анализът обхваща девет проучвания с общо 10 224 пациенти на средна възраст от 67 до 79 години и среден период на проследяване от шест месеца до пет години. Участниците са с хронична симптомна СН, с фракция на изтласкване на лявата камера (ФИЛК) >40%, и на терапия с АСЕ инхибитор или с ангиотензин рецепторен блокер (ARB) към стандартната терапия.

Авторите установяват намаление на общата смъртност с 24% при лечение с инхибитор на RAS. Тенденцията за намаление на хоспитализациите поради влошаване на СН с 10% е друга полза, свързана с приложението на медикаменти от посочените класове.

Положителните ефекти на RAS блокерите по отношение на смъртността при пациенти с диастолна СН са потвърдени и от резултатите на испанско проучване, докладвани на същия конгрес (2). За период от две години са проследени 256 пациенти на напреднала възраст (средно 85.5 години) и със СН при запазена ФИЛК. От тях 58.5% приемат инхибитор на RAS.

За този период 38% от участниците умират, като смъртността е значително по-ниска в групата, където блокадата на RAS е част от терапията (33% спрямо 44.7%, р=0.03).

Разликата в смъртността се запазва и след отчитане на влиянието на различни променливи като: възраст, когнитивни нарушения, придружаващи заболявания, полифармация, бъбречна дисфункция, функционален клас по NYHA, употреба на бета-блокер и сърдечна честота.

Въпреки че СН при запазена ФИ е често срещано усложнение на дългогодишната артериална хипертония и е причина за близо половината от хоспитализациите по повод на СН, до момента няма точно определена терапевтична стратегия за повлияване на прогнозата при това заболяване.

Настоящите две проучвания дават по-голяма увереност на клиницистите да използват инхибитори на RAS като средство на първи избор не само при случаите с левокамерна систолна дисфункция, но и при пациенти със СН и запазена ФИЛК. (ЯС)

Използвани източници:

1. Agarwal V. et al. Effects of renin-angiotensin system blockade on mortality and rehospitalization in heart failure with preserved ejection fraction. ASH 2011; Abstract PO-200

2. Rodriguez-Pascual C. et al. Treatment blocking the renin-angiotensin system and two-year mortality in very old patients with heart failure and preserved ventricular ejection fraction. ASH 2011; Abstract PO-213