Apixaban намалява риска за инсулт при пациенти с предсърдно мъждене



01/06/2011

Apixaban* намалява риска за емболичен мозъчен инсулт и системен емболизъм с 55% в сравнение с Aspirin при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) без да увеличава честотата на масивно кървене или вътремозъчен кръвоизлив, показаха резултатите от международното проучване AVERROES**, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

ПМ е най-често срещаната аритмия, която е свързана с висок риска за емболичен мозъчен инсулт. Терапията с антагонисти на витамин К понижава този риск, но около 1/3 от пациентите с ПМ не получават такова лечение, основно поради трудностите при дозирането и проследяването за поддържане на INR в препоръчваните граници.

Apixaban е директен инхибитор на фактор Ха. Проучването AVERROES сравнява ефикасността и безопасността на apixaban 5 mg два пъти дневно с Aspirin 81-325 mg дневно при пациенти с ПМ, неподходящи за терапия с антагонист на витамин К (warfarin).

Проучването е проведено в 522 центъра и обхваща 5600 пациенти от 36 държави с ПМ, документирано в последните шест месеца, и с поне един рисков фактор за исхемичен инсулт според точковата система CHADS2***.

От рандомизираните пациенти 37% са отказали терапия с антагонист на витамин К, при 21% лекуващият лекар е преценил, че подобно лечение е неподходящо, а 40% са приемали такъв антикоагулант, но впоследствие са прекратили приема, най-често поради невъзможност за достигане и поддържане на терапевтично ниво.

Пациентите са проследени за период от средно 1.1 година като проучването е спряно предварително, поради ясни предимства в полза на apixaban.

Наблюдаваните ползи са на фона на отличен профил на безопасност - честотата на кървене не се различавала значимо между групите на apixaban или Aspirin.

Данните от проучването показват, че на всеки 1000 пациенти, лекувани с apixaban вместо с Аspirin за период от една година, ще бъдат предотвратени 21 случая на исхемичен инсулт или на системен емболизъм, 9 летални изхода и 33 хоспитализации по повод на сърдечносъдови причини срещу два допълнителни случая на клинично значимо кървене. (ЯС)

* Eliquis (apixaban) на Pfizer и Bristol-Myers Squibb (BMS)

** AVERROES - Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid (ASA) to Prevent Stroke in Atrial Fibrillation Patients Who Have Failed or Are Unsuitable for Vitamin K Antagonist Treatment

*** CHADS2 е скала за оценка на риска за инсулт при ПМ и включва следните показатели: конгестивна сърдечна недостатъчност (congestive – C 1 точка); хипертония (hypertension - H 1 точка); възраст >75 години (Age - A 1 точка); диабет (diabetes - D 1 точка); предходен инсулт или транзиторна исхемична атака (stroke - S 2 точки)

Използван източник:

1. Connolly S., Eikelboom J., Joyner C. et al for the AVERROES Steering Committee and Investigators. Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med, March 2011; 364:806-817 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007432#t=articleMethods