Влияние на кортикостероидите върху клиничния изход при децата с пневмония01/05/2011

При деца, хоспитализирани по повод на придобита в обществото пневмония (community-aquired pneumonia – CAP), добавянето на системни кортикостероиди (CS) скъсява болничния престой само при случаите с остра бронхиална обструкция и съпътстваща терапия с бета-адренергични агонисти, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

При пациентите без бронхиална обструкция, терапията със CS е асоциирана с по-голяма продължителност на хоспитализацията, както и с повишена честота на повторен прием в болница.

“Кортикостероидите инхибират експресията на много проинфламаторни цитокини, участващи в патогенезата на пневмонията. Някои проучвания показаха, че тяхното приложение води до подобрен клиничен изход при възрастните с пневмония, но до момента липсваха данни за ефекта на кортикостероидите при децата,” коментира водещият изследовател д-р Anna Weiss от Педиатричната болница във Филаделфия (2).

В настоящето мултицентърно, рандомизирано кохортно проучване са използвани данните от 36 педиатрични болници за деца на възраст една до 18 години. Показателите за клиничен изход са продължителност на болничния престой и честота на повторни хоспитализации.

Резултатите от анализираните данни на 20 703 пациенти на средна възраст четири години сочат, че кортикостероиди са прилагани при 7234 от тях (35%). Средният болничен престой е бил три дни, като при 245 деца (1.2%) се е наложила повторна хоспитализация.

Сред децата с CAP, използващи бета-агонисти по повод на остра бронхиална обструкция, продължителността на хоспитализацията е била по-кратка при случаите, които са получавали придружаваща терапия със системни кортикостероиди, в сравнение с тези, които не са лекувани с CS (HR 1.36).

При пациентите без остър бронхоспазъм, приложението на CS е довело до по-продължителна хоспитализация в сравнение с болните, които не са получавали кортикостероиди (HR 0.85). Терапията с CS е била свързана и с по-голяма честота на повторен болничен прием (HR 1.97) в групата без бронхиална обструкция, налагаща прием на бета-агонисти.

„Въпреки че кортикостероидите могат да подобрят прогнозата при пациентите с бронхиална обструкция, те могат да влошат клиничния изход при липса на бронхоспазъм. Получените резултати не подкрепят рутинната употреба на CS при децата с пневмония,” е заключението на авторите. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Weiss A., Hall M., Lee G. et al. Adjunct corticosteroids in children hospitalized with community-acquired pneumonia. Pediatrics 2011;127: e255-e263 http://pediatrics.aappublications.org

2. Barkley L. Corticosteroid therapy yields mixed results in children with pneumonia. Medscape Medical News 2011 www.medscape.com