Sandostatin LAR при панкреасни невроендокринни тумори01/05/2011

Невроендокринните тумори (NET, НЕТ) се класифицират като функциониращи, хормонално-активни (10-30%) или нефункциониращи, асимптомни (50-80%).

Функциониращите панкреасни NET (PET) са предизвикателство за лекарите, поради разнообразната симптоматика, която се дължи на секрецията на биологично активни хормони от островните клетки на панкреаса - инсулин (инсулином - хипогликемия) и глюкагон (глюкагоном – хипергликемия и диабет тип 2), според публикация в New England Journal of Medicine (1).

NET принадлежат към класа на хетерогенните солидни тумори (с различна пролиферативна активност и степен на малигненост), произлизащи от секреторните клетки на невроендокринната система и синтезиращи различни хормони (пептиди, стероиди, невроамини), които могат да причиняват характерни хормонални синдроми.

Най-често са локализирани в гастро-ентеро-панкреасната система - GET), като включват: множествена ендокринна неоплазия (MEN) тип 1 и 2; медуларен тироиден карцином; гастроинтестинални невроендокринни тумори (гастриноми, НЕТ на горните и долните отдели на червата, вазоактивни интестинални пептидиоми - VIP-оми); тумори на островните клетки на панкреаса (PET); феохромоцитом/параганглиом; ниско диференциран/дребноклетъчен/атипичен белодробен карциноид.

Според СЗО, NET се класифицират в пет хистилогични типа:

- добре диференцирани невроендокринни тумори (доброкачествени карциноиди)

- добре диференцирани карциноми (злокачествени карциноиди)

- ниско диференцирани карциноми (дребно клетъчни карциноми)

- смесени ендокринни и екзокринни карциноми (като аденокарциномите)

- някои изключително редки невроендокринно подобни лезии

Макар че клиничната симптоматика на NET e разнообразна, те могат да бъдат разделени в две подгрупи:

- нефункциониращи тумори – при липса на специфични клинични синдроми

- функциониращи тумори - когато секретираните хормони са свързани с характерни клинични симптоми

В миналото, ексцесивната секреция на хормони е била водеща причина за смъртност. С напредъка в медикаментозното и оперативно лечение, основната детерминанта за летален изход е хистопатологията (степен на диференциация) и биологичното поведение на NET (степен на малигненост), както при болни с хормонално-активни, така и при болни с асимптомни тумори.

Това е така, защото >50% от всички невроендокринни тумори (с изключение на инсулиномите) са злокачествени, като немалка част от тях са и с агресивно развитие.

Панкреасните малигнени NET са предизвикателство за лекарите - петгодишната преживяемост при болни с метастатично заболяване е между 30% и 40% и не се е променила през последните 20 години. Основна причина за това е късното им диагностициране (нерезектабилни или метастатични).

Повечето изследвания сочат, че само 10-45% от случаите се повлияват от химиотерапия, като отговорът при част от пациентите е непълноценен или е свързан с неблагоприятни странични ефекти.

Разработването на нови терапии е затруднено от факта, че патогенезата на панкреасните NET е неясна и е различна от по-често срещаните аденокарциноми. Към момента е трудно да се култивират in vitro клетки на този вид тумори за продължително време, а in vivo моделите не са широко разпространени.

Панкреасните NET представляват около 1.3% от всички панкреасни тумори, но за разлика от аденокарциномите, те се увеличават като честота, а болните могат да живеят в продължение на няколко години с метастатично заболяване, което представлява сериозно здравно и социално бреме.

Диагнозата на NET се поставя по следните групи показатели:

- клинична симптоматика

- тестове за измерване на хормони, биохимични туморни маркери и други показатели

- образна диагностика - CT, MRI, ехография, соматостатин-рецепторна сцинтиграфия - OctreoScan (за откриване на тумори с експресия на соматостатинови рецептори с помощта на радиоизотоп с висок афинитет към най-често срещаните рецептори - sst2 и sst5, в 90% от гастроинтестиналните NET)

Терапия на панкреасните NET

Терапията на панкреасните NET включва оперативна резекция на тумора с регионалните и чернодробните метастази (първа линия терапия), лечение с аналози на somatostatin, химиотерапия и приложение на interferon или на sunitinib** за контрол на симптомите и ограничаване на прогресията и метастазирането на тумора, когато не може да се постигне ерадикация.

Соматостатиновите анализи, които са синтетични форми на somatostatin (като octreotide), действат на мястото на тумора като се свързват с два подтипа рецептори - sst-2 и sst-5, за регулация на хормоналната секреция от гастроинтестиналния тракт, като повлияват туморния растеж.

Аналозите на somatostatin са доказана първа линия терапия за контрол на хормоналната свръхпродукция при панкреасни NET. Тази група медикаменти ограничава хормоналната секреция и в някои случаи забавя растежа на тумора.

Octreotide е синтетична форма на somatostatin, която се прилага за лечението на GEP NET и карциноидeн синдром. Той блокира освобождаването на биологично активни субстанции, удължава времето на пасаж в червата, увеличава абсорбцията на вода и електролити, намалява симптомите свързани със заболяването (основно диария и зачервяване).

Sandostatin LAR* е дългодействаща лекарствена форма със забавено освобождаване на octreotide, предназначен за терапия на симптомите на панкреасни NET и карциноиден синдром. Прилага се интрамускулно веднъж месечно, като е еднакво ефективен със стандартната лекарствена форма, прилагана три пъти дневно.

Sandostatin LAR е прилаган ефективно и безопасно при различни GEP NET и карциноиден синдром през последните 10 години, като това го прави най-проучвания и най-често предписваният медикамент за тази група заболявания.

Sandostatin LAR действа на мястото на тумора като се свързва с по-голям афинитет към sstr-2, отколкото с sstr-5, и към момента е единственият медикамент, който е проследяван дългосрочно за лечението на симптоми на функциониращи GEP NET. (ИТ)

* Sandostatin LAR (octreotide acetate) на Novartis е регистриран в България (www.bda.bg)

**sunitinib (Sutent на Pfizer) бе одобрен през декември 2010 в ЕС да се прилага за лечение на панкреасни нерезектабилни или метастатични, добре диференцирани, малигнени пакреасни НЕТ при възрастни хора с прогресия на заболяването

Използван източник:

1. Jensen R. et Fave G. Promising advances in treatment of malignant pancreatic endocrine tumors. NEJM 2011; 364: 564-565 www.nejm.org

2. www.somatostatin.com