Роля на гликопротеин IIb/IIIa инхибиторите в ерата на стентове и тиенопиридини01/05/2011

Инхибиторите на гликопротеин IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) намаляват честота на нефаталните миокардни инфаркти (MI), но не повлияват общата смъртност при интервенционални процедури с рутинно използване на стентове и тиенопиридини, според мета-анализ, публикуван в Journal of the American College of Cardiology (1).

По-голямата част от клиничните изследвания с GP IIb/IIIa инхибитори са проведени преди рутинното въвеждане на интракоронарно стентиране и приложението на тиенопиридини (clopidogrel, prasugrel...).

Затова са интересни резултатите от проведения наскоро мета-анализ, който включва 22 проучвания, сравняващи използването на GP IIb/IIIa или на плацебо при планови коронарни интервенции. В анализа са включени само проучвания с рутинно използване на интракоронарни стентове и тиенопиридини. Проследяването е до 30-ия ден.

Честотата на нефаталния MI спада от 8.3 на 5.1% с използването на GP IIb/IIIa (p<0.0001). Тяхното приложение не довежда до увеличение на случаите с масивно кървене, но честотата на по-леките хеморагични инциденти се повишава (p<0.0001).

Общата смъртност остава неповлияна от използването на GP IIb/IIIa инхибитори при неспешните коронарни интервенции. (ЯС)

Използван източник:

1. Winchester D., Wen X., Brearley W. et al. Efficacy and safety of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors during elective coronary revascularization. A meta-analysis of randomized trials performed in the era of stents and thienopyridines. J Am Coll Cardiol, 2011 http://content.onlinejacc.org/cgi/content/abstract/57/10/1190