Repaglinide има по-благоприятен ефект от glimepiride върху инсулиновата секреция и постпрандиалните стойности на кръвната глюкоза01/05/2011

Repaglinide повишава инсулиновата секреция и понижава постпрандиалната кръвна глюкоза по-ефективно, отколкото сулфонилурейния препарат glimepiride, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes and Metabolism (1).

В изследването са включени 14 пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), непровеждали диетолечение, които са рандомизирани да приемат един от двата инсулинови секретагози - repaglinide (меглинид) в доза 1 mg два пъти дневно или glimepiride (СУП) в доза 2 mg/ден.

Резултатите показват, че repaglinide и glimepiride сходно и статистически значимо спрямо изходните показатели понижават стойностите на плазмената глюкоза на гладно (ПГГ) и повишават инсулиновите нива на гладно.

Но и първата (ранният пик), и втората фаза на инсулиновата секреция в отговор на пероралното обременяване с глюкоза са били по-големи при прием на repaglinide отколкото на glimepiride - съответно: 129.15 +/-23.6 спрямо 106.90+/-18.6 pmol/l (p=0.01) за първата и 189.42 +/-34.4 спрямо 144.21+/-37.3 pmol/l (p=0.003) за втората фаза.

След прием на храна, repaglinide по-бързо индуцира инсулиновата секреция - средният пик на 45-тата мин за repaglinide и на 60-тата мин за glimepride (p=0.001). В резултат на това, повишението на стойностите на кръвната глюкоза на 60-тата минута след нахранване е по-голямо при пациентите, получаващи glimepiride, в сравнение с тези на лечение с repaglinide (p=0.002).

Repaglinide е бързодействащ инсулинов секретагог, поради това осигурява ефективен контрол на постпрандиалните пикове на кръвната глюкоза (възстановява ранната глюкозо-медиирана фаза на инсулиновата секреция), като се взима от пациента само при прием на храна (принципът е „има хранене - има таблетка, няма хранене - таблетката се пропуска“). (ЗВ)

Използван източник:

Rizzo M., Barbieri M., Grella R, et al. Repaglinide is more efficient than glimepiride on insulin secretion and post-prandial glucose excursions in patients with type 2 diabetes. A short term study. Diabetes Metab. 2004, 30(1):81-9 www.sciencedirect.com/science/journal/12623636