Propranolol за лечение на хемангиоми при кърмачета01/05/2011

Propranolol трябва да бъде терапия на първи избор при хемангиоми на кърмачета, тъй като намалява eфективно размера на съдовите образувания в областта на лицето, очите и дихателните пътища при добър профил на безопасност, според статия, публикувана в списание Pediatric Pharmacotherapy (1). Натрупват се все повече данни и за потенциалната терапевтична роля на propranolol при чернодробни хемангиоми и дифузна хемангиоматоза.

Резултатите от първото пилотно проучване на Christine Leaute-Labreze и сътр., публикувани през 2008, показват, че лечението с propranolol при 11 кърмачета с капилярни хемангиоми е довело при по-голямата част от тях до подобрение на размера и цвета на лезиите. При четири от бебетата намалението на обема е потвърдено и с утразвуково изследване (2).

Средната възраст на пациентите при започване на терапията с бета-блокера е била 3.2 месеца. При десет от децата лезиите са били в областта на лицето и при едно - в областта на предмишницата. При първите четирима пациенти приложеното преди това лечение с prednisolone е било неефективно.

Първото от децата е било лекувано с propranolol в доза 3 mg/kg/ден, а при останалите дозата е била 2 mg/kg/ден. Терапевтичният курс е продължил средно 9.8 месеца. При седем от 10 бебета, завършили лечението, е отчетено избледняване на цвета на хемангиома и намаление на неговия размер, а при четири от тях измененията са били стабилизирани.

След това проучване рropranolol се превърна в средство на избор за лечение на хемангиомите при кърмачета. Той има и по-добър профил на безопасност от прилаганите до момента кортикостероиди, interferon alfa, cyclophosphamide, vincristine.

Данни от други проучвания, публикувани по-късно, потвърдиха добрия профил на ефикасност на propranolol при кърмачета с хемангиоми в областта на лицето или в дихателните пътища.

Механизъм на действие

В рамките на часове от началото на терапията, propranolol предизвиква вазоконстрикция, водеща до избледняване на хемангиома. Основният му ефект, обаче, изглежда е промяна в прогресията на ангиогенезата в хемангиома.

Растежът на хемангиома се дължи на базален фибробластен растежен фактор (bFGF) и съдов ендотелен растежен фактор (VEGF). Leaute-Labreze и сътр. предполагат, че propranolol може да намали експресията на bFGF и VEGF.

След изследване на тъкан от хемангиоми, Truong и сътр. изказват предположението, че бета-блокерите могат да прекъснат рецепторното сигнализиране чрез катехоламини, като по този начин намаляват нивата на цикличен АМФ и понижават VEGF.

Освен това, propranolol може да предизвика обратно развитие на хемангиомите чрез ускоряване на апоптозата на ендотелните клетки.

Фармакокинетика

Propranolol се абсорбира добре след перорално приложение, но за него е характерен изразеният ефект на първо преминаване (first-pass) през черния дроб. Пиковите плазмени концентрации се отчитат един до четири часа след приема. Едновременното му приложение с богати на протеини храни увеличава бионаличността.

Propranolol има висок процент (90%) на свързване с плазмените протеини. Той се метаболизира чрез ароматно хидроксилиране, N-деалкилиране и директно глюкурониране предимно до неактивни метаболити. Propranolol е субстрат на цитохром P450 (CYP) 2D6 и 1A2. Той е слаб инхибитор на CYP2D6. Средният му полуживот на елиминиране е 2-6 часа.

Противопоказания и предпазни мерки при употреба

Кърмачетата с големи хемангиоми или с дифузна хемангиоматоза са с повишен риск за компрометиране на сърдечната функция при прием на propranolol, като при тях е необходимо стриктно наблюдение по време на лечението.

Propranolol трябва да се прилага с повишено внимание при пациентите с бъбречна или чернодробна дисфункция, сърдечносъдови заболявания, астма, глаукома и захарен диабет.

Пероралният прием на propranolol от кърмачета с хемангиоми се толерира добре. Най-често се съобщава за следните нежелани ефекти: сънливост, хипотензия, брадикардия, бронхоспазъм и хипогликемия. Те обикновено преминават с намаление на дозата на бета-блокера и невинаги налагат прекъсване на терапията.

Препоръки за дозиране

Tе са разработени на базата на указанията на изследователите, провели проучванията с propranolol. Преди започването на лечението е необходимо да се проследи сърдечната честота и артериалното налягане, както и да се извърши контролна електрокардиограма.

Терапията обикновено се започва с propranolol в доза 0.5-1 mg/kg/ден, разпределена в три приема. При добър толеранс, дозата може да се увеличи до 2-3 mg/kg/ден. Лечението обикновено продължава шест до 12 месеца, като дозите се адаптират към теглото всеки месец. Приемът на propranolol се прекъсва постепенно, с намаление на дозата с 50% в продължение на една-две седмици.

След започване на лечението и при всяка промяна на дозата е необходимо внимателно проследяване на сърдечната честота, артериалното налягане и кръвната глюкоза. Тези показатели трябва да бъдат измерени два пъти през първата седмица, а след това - един път седмично.

Всички данни за propranolol се отнасят за приема му през устата. Дозите на медикамента за перорално и интравенозно (IV) приложение не са еквивалентни. Към настоящия момент няма препоръки за парентерално приложение на propranolol при кърмачета с хемангиоми. (ЗВ)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Бета-блокерът propranolol е ефективен при лечението на хемангиоми в кърмаческа възраст. MD, декември 2009

Използвани източници:

1. Buck M. Oral propranolol for hemangiomas of infancy. Pediatr Pharm. 2010;16(8) www.medscape.com

2. Leaute-Labreze C., Thambo J., Taieb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. NEJM 2008; 358(24):2649-2651 www.nejm.org