Octreotide LAR при пред- и постоперативна терапия на акромегалия01/05/2011

Лечението на пациентите с акромегалия с аналози на соматостатина не само понижава нива на човешкия растежен хормон (human growth hormone – hGH) и на инсулиноподобния растежен фактор-1 (insulin-like growth factor – IGF-1), но също така намалява и размера на тумора при около 50% oт лекуваните, като подобрява изхода от хирургичната интервенция, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes (1).

В настоящето изследване са оценени промените в обема на аденомите на хипофизата при пациенти, лекувани с оctreotide LAR (Sandostatin LAR)* в продължение на 12 месеца преди хирургичната интервенция.

Участниците са общо 26 (22 от тях жени, средна възраст 57.5 години). Те са лекувани с оctreotide с удължено освобождаване (LAR) по повод на микроаденом (5 oт пациентите) за период от 6 месеца и на макроаденом (21 от болните) – 12 месеца преди операцията.

Измерени са стойностите на hGH и IGF-1 на месец 0, 3, 6 и 12, а магнитно резонансното изобразяване (MRI) за определяне обема на аденома е извършено на месеци 0, 6 и 12 преди хирургичната интервенция.

Резултатите показват, че средните стойности на hGH и IGF-1 преди започване на лечението са били съответно 19 и 766.4 ng/ml. На шестия и на 12-ия месец нивата на hGH са се понижили съответно до 6.3 и 3.45 ng/ml, а тези на IGF-1 са намаляли респективно до 535.0 и 287.0 ng/ml. При сравнение с изходните стойности, всички разлики са статистически значими (p<0.05).

Средният обем на аденомите също се е понижил значимо: от 1.1 cm3 преди започване на лечението до 0.5 cm3 след шест месеца и до 0.35 cm3 след 12 месеца от приложението на Sandostatin LAR.

Тъй като акромегалията е асоциирана с висока честота на съпътстващи заболявания и с повишена смъртност в сравнение с общата популация, през последните години аналозите на соматостатина се прилагат при пациенти с акромегалия, които след хирургичното лечение не отговарят на критериите за ерадикация:

– базални стойности на hGH <2.5 ng/ml

– нива на IGF-1 под нормите за съответната възраст и пол

– hGH<1 ng/ml на 120-тата минута от оралния глюкозотолерантен тест (ОГГТ)

Терапията с оctreotide LAR при такива пациенти води до понижение на стойностите на hGH и IGF-1 при повече от 50% от лекуваните и до подобрен контрол на акромегалията, когато се прилага за период, по-дълъг от три месеца, показаха резултатите от друго проучване (2).

В изследването са включени 48 пациенти с незадоволителен постоперативен контрол на акромегалията. При тях е проведено лечение с оctreotide LAR в доза 20 mg/месец, увеличена до 30 mg/месец при необходимост.

Ефикасността на лечението със соматостатиновия аналог е оценена чрез определяне на концентрациите на hGH и IGF-1 преди започване на неговия прием и на третия и 12-ия месец от приложението му. Контролно MRI е извършено на шестия и на 12-ия месец след започване на терапията.

Резултатите сочат, че след три месеца на лечение със стойности на hGH <2.5 ng/ml са постигнати при 37% от пациентите; средната стойност на hGH е била 3.4 ng/ml, спрямо 5.5 ng/ml преди започване на лечението (p<0.05).

На третия месец от терапията със Sandostatin LAR при 55.5% от лекуваните нивата на IGF-1 са били под нормата за съответната възраст и пол; средната стойност на IGF-1 е била 336.8 ng/ml, съпоставено с 520 ng/ml преди приложението на медикамента (p<0.05).

След 12-месечно лечение с оctreotide LAR са постигнати нива на hGH <2.5 ng/ml и на IGF-1 под нормалните стойности за съответната възраст при съответно 63 и 54.5% от пациентите. Тези данни показват, че ефективността на терапията се повишава правопорционално на продължителността й.

При контролно MRI рецидив на заболяването е регистриран при седем пациенти (14.6%), като честотата на рецидивите е в корелация с повишените нива на IGF-1. (ЗВ)

* Octreotide LAR (long-acting release) е регистриран в България (www.bda.bg) като Sanodostatin LAR на Novartis

За допълнителна информация:

Ефикасност на Sandostatin Lar при акромегалия. MD, март 2010 http://www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Baldys-Waligorska A., Krzentowska-Korek A., Golkowski F. et al. Octreotide LAR affects the volume of pituitary adenoma in acromegalic patients. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2011 http://www.thieme.de/eced и http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21264808

2. Baldys-Waligorska A., Golkowski F., Krzentowska A. Evaluation of the efficacy of octreotide LAR in the treatment of acromegaly – a yearly observation. Przegl Lek. 2009;66(5):218-21 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19739577