Комбинираната андрогенна блокада с bicalutamide и с LHRH-A е от полза при напреднал карцином на простатата01/05/2011

Комбинираната андрогенна блокада (CAB) с bicalutamide* 80 mg и с агонист на рилизинг фактора на лутеинизиращия хормон (LHRH-A) подобрява преживяемостта при пациенти с локално напреднал или метастатичен карцином на простатата, в сравнение с монотерапията с LHRH-A, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Cancer (1).

Междинният анализ 2.4 години след началото на двойно-сляпо, рандомизирано, мултицентърно фаза 3 проучване (включващо 205 болни с карцином на простатата, при които е провеждана CAB с LHRH-A плюс bicalutamide 80 mg или монотерапия с LHRH-A) сочи, че CAB статистически значимо (р<0.001) удължава времето до прогресия на заболяването или до настъпване на неуспех от лечението.

След среден период на проследяване от 5.2 години е отчетено сигнификантно предимство на CAB пред монотерапията с LHRH-A по отношение на преживяемостта.

Понижението на стойностите на простатно-специфичния антиген (PSA) от

* bicalutamide е регистриран в България (www.bda.bg) като Bicusan на Actavis

Използван източник:

1. Akaza H., Hinotsu S., Usami M. et al. Combined androgen blockade with bicalutamide for advanced prostate cancer: long-term follow-up of a phase 3, double-blind, randomized study for survival. Cancer; 115(15):3437-45 http://journals.wiley.com/cancer