Комбинацията colistin и tobramycin води до по-ефективна ерадикация на P.aeruginosa при ХОББ01/05/2011

Комбинираното приложение на инхалаторните форми на colistin и tobramycin при болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) без муковисцидоза, които са инфектирани с Pseudomonas aeruginosa, води до скъсяване на болничния престой и до намаление на продължителността на антибиотичното лечение, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pharmacotherapy (1).

Приложени поотделно, инхалаторните форми на colistin и tobramycin имат сходен ефект, но проспективното проучване доказва, че продължителното им приложение като комбинация, и то в амбулаторни условия, води до по-добри терапевтични резултати.

Настоящото изследване сравнява клиничните резултати от комбинирана терапия с инхалаторните форми на двата антибиотика, както и с всеки един от тях поотделно. В него са включени 88 болни с хронично носителство на P.aeruginosa без муковисцидоза, разделени на три групи - на терапия с colistin, с tobramycin или с комбинираното приложение на двата антибиотика. Проведени са общо 97 курса на лечение в петгодишен период на проследяване.

Първичната крайна точка е честотата и продължителността на хоспитализациите поради екзацербации на респираторните инфекции. Вторичната крайна точка са поява на резистентност, прием на антибиотик по време на хоспитализацията, инфектиране с друг опортюнистичен микроорганизъм, постигната ерадикация на P.aeruginosa и смъртността, както и безопасността на терапията и промените в дихателната функция.

Резултатите показват, че няма статистически значима разлика по отношение на честотата и продължителността на хоспитализациите, продължителността на антибиотичното лечение, смъртността, нежеланите странични ефекти или опортюнистичните инфекции между групата на лечение с tobramycin и тази на терапия с colistin. Но честотата на развитие на резистентност към colistin е по-ниска, отколкото тази към tobramycin.

Болните на комбинирана инхалаторна терапия с двата антибиотика са имали по-кратък болничен престой, както и по-кратка продължителност на антибиотичното лечение, отколкото при пациентите, лекувани само с tobramycin. (ОИ)

Използван източник:

1. Berlana D., Llop J., Manresa F. et al. Outpatient treatment of Pseudomonas aeruginosa bronchial colonization with long-term inhaled colistin, tobramycin or both in adults without cystic fibrosis. Pharmacotherapy 2011; 31 (2): 146-157 www.pharmacotherapy.org