Dutasteride подобрява предиктивността на PSA01/05/2011

Dutasteride* подобрява предиктивността на простатно-специфичния антиген (PSA) като маркер за карцином на простатата при болни с предходни негативни биопсии, показаха резултатите от проучване, публикувано през януари в Journal of Urology (1).

Приетите през миналата година стандарти на American Society of Clinical Oncology и American Urological Association препоръчват приема на dutasteride при асимптомни мъже за намаляване на риска за рак на простатата.

За четиригодишен период на проследяване, повишението на PSA след шестия месец е било по-точен маркер за рак на простатата при пациентите на терапия с dutasteride, в сравнение с плацебо. От друга страна, намалението на PSA в същата група е имало негативна предиктивна стойност за развитие на заболяването.

Авторите са установили, че дори и малки повишения на PSA (с една единица) са по-чувствителен индикатор за диагностициране на клинично значим рак на простатата при лекуваните с dutasteride, в сравнение с контролите на плацебо (10.3% срещу 5.4%). От особено значение е, че подобно увеличение е било маркер за по-агресивни тумори (Gleason score 7-10).

Повишаването на PSA с >2 единици в групата на dutasteride е било свързано с по-голяма честота на диагностицирани агресивни форми на заболяването (20.9% срещу 9.8% в контролната група). При пациентите на терапия с dutasteride, почти два пъти повече болни са диагностицирани с агресивен рак на простатата при наличие на повишение на PSA, в сравнение с тези в плацебо групата (13.2% срещу 7.7%).

Цел на четиригодишното проучване REDUCE (Dutasteride of Prostate Cancer Events) е да се установи доколко dutasteride увеличава предиктивността на PSA за диагностицирането на клинично значим рак на простатата. В изследването са включени 8122 мъже на възраст 50-75 години с PSA 2.5-10 ng/ml и негативни биопсии на простатата на терапия с ditasteride 0.5 mg/ден.

Анализирани са специфичността, чувствителността, позитивната и негативната предиктивна стойност на PSA за диагноза за рак на простатата чрез измерване на тоталния PSA на всеки шест месеца и трансректална биопсия на втората и четвъртата година (при наличието на клинични индикации са извършвани допълнителни биопсии).

Сред мъжете с поне една биопсия, рак на простатата е диагностициран при 659 пациенти (19.9%) в групата с dutasteride и 858 (25.1%) в плацебо групата (р <0.0001). От случаите на злокачествено заболяване, 220 (6.7%) са били с Gleason score 7-10 в групата с dutasteride и 233 (6.8%) в контролната група на плацебо (р=0.81).

По време на четиригодишния период на наблюдение са установени значимо по-малко случаи на рак на простатата при пациентите на терапия с dutasteride, в сравнение с плацебо, което представлява намаление с 22.8% на относителния риск за заболяването (р<0.001).

Необходимо е да се има предвид, че стойностите на PSA намаляват с 50% след шестмесечна терапия с dutasteride, a последващо повишение е тревожен белег, който налага обмислянето на биопсия. При пациенти, които не са на терапия с 5-алфа редуктазния инхибитор, PSA ще се повишава бавно в резултат на нарастване на простатата.

Dutasteride може да подобри предиктивността на PSA теста като метод за скрининг на рак на простатата, което да намали броя на негативните биопсии, които често се извършват при бавно повишение на PSA в резултат на доброкачествена хиперплазия на жлезата, e заключението на авторите. (ИТ)

* dutasteride - Avodart (GSK)

Използван източник:

1. Andriole G., Bostwick D., Brawley O. et al. The effect of dutasteride on the usefulness of prostate specific antigen for the diagnosis of high grade and clinically relevant prostate cancer in men with a previous negative biopsy: results from the REDUCE study Journal of Urology 2011; 185 (1): 126-131 www.jurology.org