Baraclude e одобрен за лечение на хроничен хепатит В и декомпенсирано чернодробно заболяване01/05/2011

Baraclude (entecavir)* бе одобрен през март от Европейската комисия за терапия на възрастни пациенти с хроничен хепатит В (chronic hepatitis B - CHB) и декомпенсирано чернодробно заболяване (1).

През 2006 година медикаментът беше регистриран за лечение на CHB с компенсирано чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишени нива на аланин аминотрансфераза (ALT) и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза.

Повече от два милиарда души в света са били в контакт с вируса на хепатит В, а около 350 милиона са с хронична инфекция.

Декомпенсираното чернодробно заболяване е крайна фаза на хепатита, която се характеризира с нарушена функция на черния дроб и води до развитието на фиброза и/или цироза, предизвикани от хронично възпаление. Симптомите на чернодробна декомпенсация включват основно жълтеница, асцит, езофагеални варици и чернодробна енцефалопатия.

При CHB, доживотният риск за цироза е до 40%, а от пациентите с цироза 3-5% годишно прогресират до декомпенсация и 2-5% развиват хепатоцелуларен карцином. Средната преживяемост при декомпенсация е 2-3 години, като само 28% преживяват повече от пет години.

Болни с декомпенсирано чернодробно заболяване (независимо от причината) и особено тези с клас C по класификацията (скора) Child-Pugh**, са с висок риск за тежки усложнения като лактатна ацидоза и хепато-ренален синдром.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на данни от рандомизирано многоцентрово проучване ETV-048, в което са сравнени ефективността и безопасността на entecavir (1 mg дневно) с adefovir (10 mg дневно) при 191 болни (средна възраст 52 години) с HBeAg позитивен или негативен CHB с данни за чернодробна декомпенсация за период от 48 седмици.

Пациентите са били със сходна тежест на чернодробна декомпенсация, измерени по скалата Child-Plough - 8.81 (в групата с entecavir) и 8.35 (в групата с adefovir), и според скалата MELD (Model for End stage Liver Disease) - съответно 17.1 и 15.3.

Резултатите показват, че приложението на entecavir е било свързано с по-значима степен на вирусна супресия в сравнение с adefovir, отчетено на 24 и 48 седмица. В края на проучването, при 57% от групата с entecavir е постигнато намаление на вирусния товар (<300 копия/ml), в сравнение с 20% от пациентите на лечение с adefovir.

Entecavir е бил по-ефективен по отношение на първичния показател за ефективност - промяна в серумната HBV ДНК на 24 седмица (-4.48 срещу -3.40, р<0.0001). Подобни са били резултатите и за вторичния показател – промяна в серумната HBV ДНК на 48 седмица (-4.66 срещу -3.90).

Пациентите на терапията с медикамента са имали по-значимо намаление по скалата MELD (-2.6 срещу -1.7%) на 48 седмица, въпреки че изходните стойности в тази група са били по-високи (17.1 срещу 15.3).

Нормализирането на ALT (<1 х горната граница на нормата) на 48 седмица е било по-значимо при entecavir (63 срещу 46%). Кумулативната честота на хепатоцелуларен карцином е била 12% (в групата с entecavir) и 20% (в групата с adefovir), a тази на фатален изход – съответно 23 срещу 33%.

Entecavir е толериран добре, като честотата на нежелани странични ефекти е била сходна между групите и е довела до преустановяване на терапията при 7% (в групата с entecavir) и 6% (в групата с adefovir).

Entecavir е нуклеозиден/нуклеотиден аналог (аналог на гуанина) с активност срещу HBV полимеразата, който ефективно се фосфорилира до активната трифосфатна (TP) форма, имаща вътреклетъчен полуживот от 15 часа.

Конкурирайки се с естествения субстрат деоксигуанозин трифосфат, entecavir трифосфат инхибира трите действия на вирусната полимераза: нарастване на HBV полимеразата, обратна транскрипция на отрицателната ДНК верига от прегеномната РНК и синтез на положителната верига на HBV ДНК. (ИТ)

* Baraclude (entecavir) на Bristol-Myers Squibb (BMS) е регистриран в България (www.baraclude.com)

** Алтернативно име Child-Turcotte-Pugh (CTP)

За допълнителна информация:

В уебсайта ни www.spisaniemd.bg има още две публикации по темата (както и много статии за Baraclude):

Baraclude е високо ефективен при пациенти с хронична HBV инфекция и напреднало чернодробно заболяване. MD 2010, бр. 2, март

Baraclude e одобрен за лечение на хроничен хепатит В MD 2005, бр. 4, юни

Използван източник:

1. Baraclude (entecavir) approved by the European Commission for the treatment of chronic hepatitis B in adult patients www.medicalnewstoday.com