Valdoxan осигурява по-добро качество на ремисията при депресия01/03/2011

Agomelatine (Valdoxan на Servier) има изразенa антидепресивна ефективност, включително и при тежка депресия, като наличието на допълнителни благоприятни ефекти – анксиолитично действие, нормализиране на нарушения цикъл бодърстване-сън, намаляване на сънливостта през деня, добрият профил на безопасност и липсата на синдром на отнемане – осигуряват по-добро качество на постигнатата ремисия, показаха резултатите от поредица клинични изследвания (1).

Изразена антидепресивна ефективност

Антидепресивната ефективност се установява и при болните с тежка депресия, за което се съди по промяната в HAM-D скора*. Подобрение на симптомите е трайно, независимо от изходната тежест на заболяването.

Клинично изследване, сравняващо ефективността на аgomelatine 25-50 mg (n=150) и sertraline 50-100 mg (n=157), показа, че честотата на постигане на ремисия на депресията е значително по-висока при лекуваните с аgomelatine, както на втората седмица (20 спрямо 10.9%, р=0.027), така и на шестия месец (76 срещу 63.5%, р=0.017).

Анксиолитична активност

Valdoxan облекчава и асоциираната тревожност, което е демонстрирано чрез промяната в Hamilton Anxiety Scale (HAMA)** в проучване, сравнило ефективността на медикамента с плацебо (р=0.011).

Регулиране на цикъла бодърстване-сън

Както се очаква от фармакологичния му профил, agomelatine възстановява нарушения цикъл бодърстване-сън, който е един от най-ранните и влошаващи качеството на живот симптоми на депресия, а също и намалява сънливостта през деня.

Този ефект е доказан в клинично проучване с 42 пациенти с депресия, получаващи Valdoxan 25 mg вечер за 42 дни, на които е извършвана полисомнография. Резултатите показват по-добро качество на съня (р=0.05), по-малка честота на събужданията през нощта (р=0.041), по-голяма продължителност на бавновълновия сън (р=0.037), спрямо непровеждането на лечение.

В друго изследване, в което пациенти на лечение с agomelatine 25-50 mg и с venlafanine 75-150 mg, отговарят на въпроси, свързани с oценка на съня им, се оказва, че Valdoxan води до подобрение както на бързината на заспиване (р<0.01), така и на качеството на съня (р=0.025), и то още през първата седмица от терапията.

Запазване на сексуалната функция

В нито едно от проучванията Valdoxan не е предизвикал нарушения на сексуалната функция.

Изследване върху 92 здрави мъже-доброволци, рандомизирани на agomelatine (25 или 50 mg), paroxetine 20 mg или плацебо за осем седмици показа, че сексуална дисфункция се среща значително по-рядко (р<0.0001) при двете групи на лечение с agomelatine (25 mg - 22.7%; 50 mg - 4.8%) в сравнение с участниците, получаващи paroxetine (85.7%). В плацебо групата за сексуална дисфункция са съобщили 8.7% от мъжете.

Липса на синдром на отнемане след прекратяване на лечението

Внезапното прекратяване на приема на конвенционалните антидепресанти може да доведе до възникване на синдром на отнемане, чиито симптоми продължават няколко дни и включват гадене, делир и нарушения на съня.

Данните от клинично проучване при пациенти с голям депресивен епизод (major depressive disorder – MDD) в ремисия показаха, че внезапното прекъсване на 12-седмичното лечение с Valdoxan 25 mg не е съпроводено с никакви симптоми от списъка Discontinuation Emergent Signs and Symptoms (DESS) за период от една седмица след спиране на приема на медикамента.

Добър профил на поносимост

Приемът нa Valdoxan не е асоцииран с увеличение на теглото, а честотата на нежеланите ефекти е сходна с тази при прием на плацебо. Повечето странични явления са леки до умерени, преходни и преминават спонтанно. Честотата на прекратяване на лечението поради странични ефекти е 5.5% при доза 25 mg, 5.2% при 50 mg в сравнение с 5.2% при плацебо.

Профилът на безопасност на Valdoxan 25-50 mg е по-добър, отколкото този на venlafaxine 75-150 mg – по-малко пациенти на лечение с agomelatine прекратяват терапията поради нежелани събития, в сравнение с venlafaxine – съответно 4.2 спрямо 13.2% на шестата седмица и 2.2 и 8.6% на 12-тата седмица. Приемът на agomelatine е свързан със значително по-малко странични ефекти (специално гастроинтестинални нарушения и световъртеж).

Отличният профил на поносимост на Valdoxan се дължи на уникалния му рецепторен профил:

– Поради липсата на афинитет към серотониновите или допаминови транспортери, той не увеличва екстарцелуларните серотонинови нива и не сенсибилизира 5HT1A рецепторите (за разлика от трицикличните антидепресанти (TCA), селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI) и инхибиторите на обратното захващане на серотонина и норадреналина (SNRI), поради което не причинява гадене, сексуална дисфункция, нарушения на централната нервна система, тревожност или безсъние

– Тъй като не се свързва с мускариновите рецептори, той не причинява ксеростомия, сънливост, замъглено зрение, ретенция на урината или нарушения на паметта

– Тъй като няма афинитет към хистаминовите рецептори, не води до седативно действие или увеличение на теглото

– Valdoxan няма сърдечносъдови ефекти, тъй като не се свързва с норадренергичните рецептори (за разлика от TCA, mirtazapine и SNRI)

По-добър комплайънс на пациентите

Добрият профил на поносимост, в комбинация с удобния еднократен дневен прием, увеличава комплайънса на пациентите. Мета-анализ на две проучвания, сравняващи приложението на venlafaxine и sertraline, показа, че на шестия месец значително по-голям брой болни на лечение с Valdoxan продължават да приемат предписаната им терапия (69.4 спрямо 61.5%,р<0.05).

Като първи мелатонергичен антидепресант, Valdoxan е нов подход за лечение на депресиите, осигуряващ значителна краткосрочна и дългосрочна антидепресивна ефективност и по-добро качество на ремисията в сравнение с всички останали антидепресанти. (ЗВ)

* НAM-D – Hamilton Rating Scale for Depression – скала за оценка на симтпомите на депресия – депресивно насроение, чувство за вина, суицидни помисли, безсъние.

** HAMA – Hamilton Anxiety Scale е скала за определяне на степента на изразеност на симтпмите на тревожност – неспокойствие, страхове, вегетативни, соматични оплаквания.

Използван източник:

1. Munoz C. Better quality remission in depression: Valdoxan, the first melatonergic antidepressant Medicographia 2009;31:175-181 http://www.medicographia.com