TEMEO – първата разработена и изпитана в България система за ЕКГ телемониториране01/03/2011

Системата за ЕКГ телемониториране ТЕМЕО* е надеждна и удобна за пациента. ЕКГ записите, получени с ТЕМЕО, показват висока степен на съвпадение със стандартните ЕКГ записи. При дистанционно наблюдение със системата ТЕМЕО, резултатите са подобни на получените със стандартно 24-часово Холтер ЕКГ мониториране.

Телемониторирането е сравнително ново направление в медицината, което значително подобрява връзката между пациента и лекуващия лекар и осигурява достъп до специализирана медицинска помощ 24 часа в денонощието, независимо от местоположението на болния.

Дистанционни мониториращите системи, които разпознават RR интервали и са способни да записват ЕКГ, не са широко разпространени. До момента няма публикувано проучване, сравняващо ЕКГ телемониторираща система със стандартен Холтер ЕКГ и ЕКГ данни от телемониториращо устройство и стандартен ЕКГ апарат.

В отделението по Неинвазивна функционална и образна диагностика към Националната кардиологична болница (НКБ) за периода март-октомври 2010 в група от 60 пациенти беше проведено клинично изпитване на системата ТЕМЕО (Telemetry System for Collection and Distant Surveillance of Medical Information).

При всички пациенти едновременно бяха поставени стандартна Холтер ЕКГ и ТЕМЕО телемониторираща система за период от поне 20 часа. При всеки участник бяха проведени петкратни ЕКГ записи с ТЕМЕО системата и стандартен ЕКГ апарат.

Болните бяха включвани в програмата на случаен принцип – избран бе всеки пети, хоспитализиран в Клиниката по Кардиология на НКБ, отговарящ на следните условия:

- възраст от 35 до 79 години, наличие на сърдечносъдово заболяване (исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения, вродени или придобити клапни заболявания)

- липса на индикации за: спешна хоспитализация, имплантиран кардиостимулатор или ресинхронизиращо устройство, физически или емоционални състояния, които по мнение на изследователите биха възпрепятствали изследването

Системата TEMEO се състои от два компонента: мобилно устройство с размер на човешка длан за записване и изпращане на данни и еластичен колан, прикрепван на гръдния кош за отчитане на прекордиална електрическа активност и регистриране на RR интервали.

Данните от колана по безжичен път (системата не използва стандартни залепващи се електроди нито кабели) се предават на мобилното устройство. Оттам посредством GSM мрежата на М-Тел на всеки 5 минути записаните данни се прехвърлят към база данни, до която лекуващият лекар има постоянен електронен достъп.

Мобилното устройство при поставяне върху гърдите провежда едно-канален ЕКГ запис, който веднага се прехвърля към ТЕМЕО центъра. Лекуващият лекар(и) има възможност във всеки един момент да провери on-line (уеб интерфейс) записите за съответния пациент(и), както и направените от пациента извънредни (при определени рискови ситуации) ЕКГ записи.

Резултати

От включените в проучването 60 болни 37% бяха жени; средната възраст на пациентите беше 58+/-8 години. Комплайънсът (поносимостта) на участниците към изпитваната система беше отличен – всички завършиха пълния период на мониториране и нито един пациент не съобщи за дискомфорт или странични ефекти.

ЕКГ анализ - Проведохме 297 ЕКГ записа със стандартен ЕКГ апарат и 297 симултанни ТЕМЕО ЕКГ записа (средно 4.95 ЕКГ записа на пациент). Двадесет от ТЕМЕО ЕКГ записите имаха малки артефакти, но във всеки един от тези случаи не беше възпрепядствана коректната интерпретация на записа.

При сравнение между стандартните и ТЕМЕО ЕКГ записите отчетохме пълно съвпадение при интерпретацията в 99.3% от случаите!

Сравнение на Холтер ЕКГ с ТЕМЕО мониториране - С помощта на корелационен анализ оценихме степента на съвпадение между изследваните параметри, получени при Холтер ЕКГ и ТЕМЕО мониториране.

Установихме висока и статистически значима корелационна зависимост по отношение на средната, максималната и минималната сърдечна честота (особено ако се анализират ръчно отчетените данни при Холтер мониторирането), процента от време в тахикардия и единичните надкамерни екстрасистоли.

Камерните екстрасистоли и двойките надкамерни екстрасистоли се различаваха значимо между двете сравнявани мониториращи системи.

Изводи за клиничната практика: - ТЕМЕО е лесна за употреба и удобна за пациента

- Не се изисква продължително обучение за наблюдаващия лекар

- Получените от ТЕМЕО данни са сравними с тези, получени при стандартно Холтер ЕКГ мониториране

- Предимство на ТЕМЕО е липсата на залепващи се електроди и кабели и възможност за неограничено във времето мониториране

- Лекуващият лекар може да получи данни за интересуващите го параметри по всяко време на мониторирането, а не чак след края на изследването, както е при стандартните Холтер ЕКГ системи

- По всяко време на изследването пациентът може да регистрира собственото си ЕКГ, което веднага се прехвърля към наблюдаващия лекар. Така регистрираните ЕКГ записи показват много висока степен на съвпадение със записите от стандартен ЕКГ апарат

* За допълнителна информация за телеметричната система за наблюдение и контрол на сърдечната дейност http://temeo.org/index.php?lang=bg

За контакти: д-р Яна Симова ianasimova@gmail.com

д-р Христо Матеев

д-р Яна Симова, д.м.

проф. д-р Цветана Кътова, д.м.н.

доц. д-р Николай Димитров, д.м.

Изследователски екип от Национална кардиологична болница - София