Статин за първична профилактика на съдовите инциденти01/03/2011

Около 50% от коронарните исхемични инциденти възникват при хора с нормален липиден профил и без анамнеза за съдова болест или диабет.

Данните от мащабното клинично изпитване за първична превенция JUPITER (17 800 участници) показаха, че приемът на статин от здрави мъже и жени без хиперлипидемия (стойности на LDL-холестерола <3.4 mmol/l), но с повишени нива на високоспецифичния С-реактивен протеин (hsCRP >2 mg/l), намалява значимо честотата на съдовите исхемични инциденти (1).

Терапията с rosuvastatin за среден период от 1.9 години е успяла да постигне в това проучване понижение на първичния комбиниран показател за оценка на ефективност (миокарден инфаркт - МИ, мозъчен инсулт, хоспитализация поради нестабилна стенокардия, реваскуларизация и смърт от сърдечносъдова причина) с 44% (HR 0.56, р<0.00001) в сравнение с плацебо.

Честотата на МИ е редуцирана с 54% (HR 0.46, р=0.0002), на инсулт с 48% (0.52, р=0.002), на нестабилна стенокардия или реваскуларизация с 47% (0.53, р<0.00001), на МИ, инсулт или смърт поради сърдечносъдова причина (взети заедно) с 47% (0.53, р<0.00001) и на смъртността от всяка една причина с 20% (0.80, р=0.02).

В JUPITER (Justification for the Use of statins in Primary prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) приемът на rosuvastatin (20 mg/ден) е довел до редукция на изходните нива на LDL-холестерола с 50% и на hsCRP - с 37%.

Риск-базираната терапия със статин е финансово ефективно решение за профилактика поради дългосрочните ползи от тази стратегия (2).

Измерването на CRP (маркер за възпаление) може да бъде един от факторите за идентифициране на кандидатите за първична профилактика, които биха имали полза от приема на статин. Това изследване е лесно за провеждане и е с ниска цена, за разлика например от показателите за субклинична атеросклероза като компютърно томографско (СТ) определяне на калциевия скор или на обема на плаките в големите съдове с магнитно резонансно изобразяване (MRI).

Нито изходните нива на LDL-С, нито тези на CRP променят съдовите ползи от превантивната терапия със статини, но CRP може да е предиктор за по-висок абсолютен риск в допълнение на останалите сърдечносъдови рискови фактори.

Доколко нивата на CRP могат да бъдат, обаче, важни критерии за ръководене на терапията със статин, е въпрос, който се дискутира усилено.

В проучването JUPITER не бе установена разлика в превантивния ефект на rosuvastatin при пациенти с различни нива на CRP, въпреки че при всичките участници изходните стойности са над 2 mg/l.

Ползите от терапията със статин са постоянни при всички подгрупи, включително при пациенти с ниски изходни нива на LDL-C и CRP, показаха резултатите от проучване в САЩ, публикувани през миналата година (2).

Използването на изходните концентрации на CRP като средство за ръководене на терапията със статин не е оправдано, тъй като благоприятните съдови ефекти на статините са независими от нивото на CRP (нито се увеличават при високи стойности, нито намаляват при ниски стойности), установи нов анализ на резултатите от проучването за вторична превенция Heart Protection Study (HPS), публикувано през януари тази година (3).

В анализа са включени данните на 20 536 мъже и жени на възраст 40-80 години с висок риск за съдови инциденти, които са били разделени в 6 групи, в зависимост от изходните нива на CRP (най-ниските стойности са били <1.25, а най-високите =/>8.00 mg/l). Пациентите са получавали терапия със статин или плацебо, като в продължение на пет години е била проследена честотата на първичен комбиниран показател за оценка на ефективност (смърт поради ИБС, нефатален МИ, инсулт и реваскуларизации).

Терапията със статина е постигнала намаление на клинично значимите съдови инциденти с 24% в сравнение с плацебо, независимо от изходните концентрации на CRP, като в групата с ниски стойности (<1.25) редукцията е с 29% (p<0.0001). (ДЯ)

Използвани източници:

1. Ridker P., Danielson E., Fonseca F. et al. Rosuvastatin to рrevent vascular events in men and women with еlevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008, 359 (21): 2195-2207 www.nejm.org

2. Lee K., Cipriano L., Owens D., Go A., Hlatky M. Cost-effectiveness of using high-sensitivity C-reactive protein to identify intermediate- and low-cardiovascular-risk individuals for statin therapy. Circulation 2010, 122: 1478-1487 http://circ.ahajournals.org

3. Heart Protection Study Collaborative Group. C-reactive protein concentration and the vascular benefits of statin therapy: an analysis of 20 536 patients in the Heart Protection Study. Lancet 2011, 377 (9764): 469-476 http://www.thelancet.com