Сравнение на metformin и инсулин при гестационен диабет01/03/2011

Бременните жени с нормално или умерено изразено наднормено тегло, които развиват гестационен диабет в последните месеци на бременността, могат да бъдат лекувани безопасно с metformin*, вместо с инсулин, показаха резултатите от финландско проспективно рандомизирано проучване, публикувани в списание International Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG) (1).

Данните от предишно изследване доказаха, че лечението с metformin при гестационен диабет не е свързано с перинатални усложнения и се приема значително по-лесно от пациентките в сравнение с инсулиновата терапия.

Включени са 100 жени с гестационен диабет, диагностициран средно в 23-та гестационна седмица. Пациентките не са успели да нормализират нивата на кръвната глюкоза с диетичен режим, поради което са били рандомизирани на инсулин или metformin.

Глюкозопонижаващата трапия е започната през 30-ата гестационна седмица. Първичен главен критерий за ефикасност от лечението е бил честотата на феталната макрозомия и заболеваемостта в неонаталния период.

Анализът на данните показва, че честотата на новородените с голямо за гестационната си възраст тегло е била 8.5% в групата на инсулин и 10.0% в групата на metformin, при статистически недостоверна разлика (р=0.97). Честотата на неонаталната хипербилирубинемия е била 36 и 27.7%, като разликата отново не е била статистически достоверна (р=0.38).

При 22% от новородените на майки, лекувани с инсулин, и при 14% от тези на жените, приемали metformin, се е наложила интензивна терапия и активно наблюдение след раждането (р=0.37).

При около една трета (31.9%) от рандомизираните на metformin жени се е наложило включването на заместителна терапия с инсулин поради невъзможност да се постигне оптимално ниво на кръвната глюкоза.

Тези пациентки са били с по-висок индекс на телесната маса (средно 36 в сравнение с 30 kg/m2), имали са по-високи нива на кръвната глюкоза на гладно при оралния глюкозотолерантен тест (средно 6.1 mmol/l в сравнение с 5.0 mmol/l) и са се нуждаели от по-ранно назначаване на глюкозопонижаваща терапия (26 спрямо 31-а гестационна седмица)

Metformin изглежда подходящ избор за превенция на макрозомията на плода, особено при жени с лека до умерена степен на затлъстяване, развили гестационен диабет в късните месеци на бременността.

При жени с висока степен на затлъстяване и повишени нива на плазмената глюкоза на гладно, които по време на бременността се нуждаят по-рано от глюкозопонижаваща терапия, лечението с инсулин е по-подходящо, смятат изследователите. (КД)

* Metformin е клас В медикамент за прилагане по време на бременност.

Използван източник:

1. Ljas H., Vaarasmakl M., Morin-Papunen L. et al. Metformin should be considered in the treatment of gestational diabetes: a prospective randomised study. BJOG 2010 http://www.bjog.org