Quinapril понижава маркерите за оксидативен стрес при метаболитен синдром01/03/2011

Лечението с инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEI) quinapril понижава маркерите за съдов оксидативен стрес, като по този начин може да забави развитието на сърдечносъдовите усложнения при пациентите с метаболитен синдром, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Наскоро проведени изследвания установиха, че възпалителни и оксидативни процеси играят важна роля за прогресията на атеросклерозата при метаболитния синдром.

Маркерите за оксидативен стрес са:

- изопростаните, които са метаболити на арахидоновата киселина и се получават в резултат на липидна пероксидация

- окислените липопротеини с ниска плътност (LDL) се смятат за най-атерогенната форма на LDL, като времето, необходимо за тяхното окисление, дава възможност за индиректна преценка на оксидативния стрес

- супреоксид диисмутазата катализира превръщането на супероксидните аниони (O2-) във водороден прекис (H2O2); активността на ензима е в индиректна и правопропорционална зависимост с нивата на азотния окис (NO)

В настоящето изследване са включени 40 болни с метаболитен синдром, които са рандомизирани по двойно-сляп начин на лечение с quinapril (20 mg/ден) или плацебо за четири седмици, като нивата на серумните маркери за оксидативен стрес са измерени преди и след лечението.

Резултатите показват, че след четири седмици на терапия:

- серумният 8-isoprostane е понижен с 12% при приемащите quinapril в сравнение с получаващите плацебо

- aктивността на ертитроцитната супрексид дисмутаза се е увеличила с 35% при участниците, лекувани с quinapril спрямо тези на плацебо

- времето за окисление на LDL се е удължило с 48% при групата на терапия с quinapril в сравнение с плацебо групата

ACEI потискат разграждането на брадикинин, могат да увеличат активността на супероксид дисмутазата и да модулират продуцията на NO. Тази група медикаменти инактивират реактивните кислородни радикали, като същевременно потискат и различни прооксидативни процеси в съдовете. Описаните антиоксидантни ефекти имат важно значение за забавяне прогресията на съдовите увреждания при пациентите с метаболитен синдром, поради което ACEI са антихипертензивно средство на първи избор при тези болни. (ЗВ)

Използван източник:

1. Khan B., Sola S., Lauten W. et al. Quinapril, an ACE inhibitor, reduces markers of oxidative stress in the metabolic syndrome. Diabetes Care 2004; 27(7): 1712- 1715 http://care.diabetesjournals.org/content/27/7/1712.full