Показания за приложение на ехокардиография01/03/2011

Провеждането на ехокардиография (ЕхоКГ) се препоръчва за първоначална диагностика на пациента при наличие на промяна в клиничното състояние или когато се предполага, че резултатите от ЕхоКГ ще променят поведението при пациента според новите указания на десетте водещите организации* на американските кардиоспециалисти, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Провеждането на ЕхоКГ е наложително в следните ситуации:

1. При симптоми или състояния с потенциална сърдечна етиология

2. Когато предхождащ диагностичен тест създава съмнение за сърдечно заболяване, като например рентгенография на гръден кош, ЕКГ, маркери за миокардна некроза

3. При чести камерни екстрасистоли или камерни екстрасистоли при натоварване

4. При продължително или непродължително предсърдно мъждене, надкамерна или камерна тахикардия

5. При синкоп или пресинкоп, когато клиничните симптоми или белези насочват към сърдечна етиология

6. При съмнение за белодробна хипертония за оценка на деснокамерната функция и налягането в пулмоналната артерия или при установена белодробна хипертония и настъпила промяна в клиничното състояние или за ръководене на терапията

7. При хипотония или хемодинамична нестабилност с неясна етиология

8. При остра гръдна болка със съмнение за миокарден инфаркт и недиагностична ЕКГ и при съмнение за механични усложнения на миокардния инфаркт

9. При начална оценка на камерната функция след остър коронарен синдром или за повторна оценка с цел да се прецени необходимостта от промяна на терапията

10. При дихателна недостатъчност или хипоксия с неясна етиология

11. При доказана белодробна емболия за определяне на терапията (например тромбектомия, тромболиза)

12. При съмнение за клапно увреждане, перикарден излив или миокардна увреда

13. При клинично съмнение за клапно или друго структурно сърдечно заболяване или при известно клапно заболяване и промяна в клиничното състояние

14. За базална постоперативна оценка на клапни протези, като контролно изследване при съмнение за дисфункция или при промяна в клиничното състояние, или при известна клапна дисфункция, когато това би допринесло за определяне на поведението

15. При съмнение за инфекциозен ендокардит при положителни хемокултури или поява на нова шумова находка, или контролно при висок риск за прогресия, или при промяна в клиничното състояние, или при усложнения

16. При съмнение за сърдечен туморен процес

17. При съмнение за кардиогенен източник на емболи

18. При съмнение за перикардно заболяване

19. За оценка на възходящата аорта при известна или подозирана болест и контролна ЕхоКГ при наличие на промяна в клиничното състояние

20. При съмнение за хипертонично сърце

21. Като първоначална оценка при пациенти с известна или подозирана СН или контролно при наличие на промяна в клиничното състояние или за ръководене на терапията

22. За първоначална оценка при известна или подозирана кардиомиопатия, контролна ЕхоКГ при промяна в клиничното състояние или за ръководене на терапията

23. Изходна и периодични контролни ЕхоКГ при терапия с кардиотоксични медикаменти

На нашия уебсайт www.spisaniemd.bg можете да намерите по-пълна версия на препоръките, която разглежда 202 клинични индикации, като при 97 от тях провеждането на ехокардиография е показано. Можем да ви изпратим цялостната версия на публикацията на български език по имейл, ако ни пишете на адрес md@protos.bg. (ЯС)

* Препоръките са на:

ACCF - American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force (фондацията на Американската колегия по кардиология)

ASE - American Society of Echocardiography (Американското дружество по ехокардиография)

AHA - American Heart Association (Американската сърдечна асоциация)

ASNC - American Society of Nuclear Cardiology (Американското дружество по нуклеарна кардиология)

HFSA - Heart Failure Society of America (Американската асоциация по сърдечна недостатъчност)

HRS - Heart Rhythm Society (дружеството по ритъмна патология)

SCAI - Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (дружеството по сърдечно-съдова ангиография и интервенции)

SCCM - Society of Critical Care Medicine (дружеството по спешна медицина)

SCCT - Society of Cardiovascular Computed Tomography (дружеството по сърдечно-съдова компютърна томография)

SCMR - Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (дружеството по сърдечно-съдов магнитен резонанс)

Използван източник:

1. Garcia M., Haines D., Lai W. et al. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 appropriate use criteria for echocardiography. J Am Coll Cardiol, published online Nov 19, 2010 http://content.onlinejacc.org/cgi/reprint/j.jacc.2010.11.002v1.pdf