Оптимален контрол на диабет тип 2 с Diaprel MR01/03/2011

Глюкозопонижаващата стратегия с gliclazide с модифицирано освобождаване (Diaprel MR на Servier) може да осигури оптимален контрол на диабет тип 2 (понижаване на гликирания хемоглобин A1c <7%) при лесен алгоритъм на приложение, отличен профил на безопасност (ниска честота на сериозни хипогликемии) и неутрален ефект върху теглото, са основните изводи от проучването ADVANCE* (1).

В ADVANCE е прилагано начално лечение на диабет тип 2 (ДТ2) с gliclazide MR и добавяне на други глюкозопонижаващи средства при необходимост (стъпаловиден подход) с цел да се постигне прицелно ниво на гликирания хемоглобин А1с

Резултатите от това проучване, публикувани през 2008 година, показаха, че за период от пет години проследяване в групата на интензивен гликемичен контрол (съгласно посочения по-горе критерий) в сравнение с групата на стандартно лечение (А1с >7%) е постигнато намаление на риска за макроваскуларни инциденти с 6% (несигнификантно) и за микроваскуларни усложнения – с 14% (р=0.014), главно поради значимото намаление на риска за поява или влошаване на диабетна невропатия с 21% (р=0.006) и на микроалбуминурия – с 30% (р<0.001).

Понижаването на кръвната глюкоза е ключова цел при лечението на ДТ2, като базираният на gliclazide MR режим, използван в проучването ADVANCE, има добър профил на ефективност и безопасност. Той позволява да се постигне добър контрол на метаболитните аспекти на заболяването, което да доведе до намаляване на бъбречните и микроваскуларните усложнения.

Може би най-важният резултат от ADVANCE е тенденцията за намаляване на общата смъртност и особено на смъртността поради сърдечносъдова причина в групата на интензивен гликемичен контрол.

Тези данни показаха, че Diaprel MR, прилаган самостоятелно като начална фармакологична терапия на диабет тип 2 и с добавяне на други глюкозопонижаващи средства при нужда, може лесно да постигне прицелното ниво на А1с (<7%), без това да води до нежелано увеличение на теглото (разликата с групата на стандартни грижи е под 1 kg) или до увеличаване на риска за неблагоприятни събития (четири сериозни хипогликемични епизоди в повече на 1000 лекувани пациенти на година).

Diaprel MR се превърна в ключова терапия на ДТ2 след ADVANCE. Неговата иновативна формула позволява еднократно дневно дозиране (основен фактор за подобряване на комплайънса на пациентите) при прогресиращо освобождаване на активната съставка gliclazide за 24 часа (синхронно с циркадния хипергликемичен профил), което осигурява 24-часов контрол на кръвната глюкоза.

Едно от водещите ранни нарушения при ДТ2 е загубата на ранния пик на инсулинова секреция, като възстановяването на този пик води до подобряване на контрола на постпрандиалната кръвна глюкоза и до понижаване на втората фаза на прандиална инсулинова секреция (и намаляване на нивата на пострандиалния инсулин).

Фармакокинетичният профил на Diaprel MR подпомага възстановяването на глюкозо-стимулираната секреция на инсулин до почти нормален профил, усилва първия пик на инсулинова секреция и нормализира фазата на късна инсулинова секреция. Медикаментът води до възстановяване и до подобряване на бета-клетъчната функция.

Физиологичният модел на инсулинова секреция, осигуряван от gliclazide MR, е едно от обясненията за свързания с него нисък риск за хипогликемия и неутрален ефект върху теглото, наблюдавани в ADVANCE. (ДЯ)

Изводи за клиничната практика:

– Проучването ADVANCE показа, че интензивната и прогресивна стратегия, базирана на Diaprel MR, може да постигне ниво на А1с <7% при ниска честота на нежелани странични ефекти, дори при пациенти с висок сърдечносъдов риск, като тази стратегия позволява да се намали честотата на дългосрочните диабетни усложнения, особено на нефропатията и микроалбуминурията

– Diaprel MR е поне толкова ефективен, колкото и останалите сулфонилурейни препарати за понижаване на кръвната глюкоза, но при намалена честота на хипогликемия.

* ADVANCE – Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation – рандомизирано, контролирано проучване, което сравнява ефектите на два различни терапевтични подхода върху съдовите резултати при пациенти с диабет тип 2.

Първичните критерии за ефикасност на терапията са комплексни показатели за макроваскуларни инциденти (смърт от сърдечносъдова причина, нефатален миокарден инфаркт или нефатален инсулт) и микроваскуларни усложнения (поява или влошаване на нефропатия или ретинопатия), оценени както поотделно, така и обединено.

В глюкозопонижаващато рамо на проучването участниците са разделени на две групи (интензивен и стандартен гликемичен контрол). Показателите за степен на гликемичен контрол, постигнати в двете групи за период на проследяване от средно пет години, са съответно: ниво на гликиран хемоглобин A1с (6.5 спрямо 7.3%) и нива на глазмена глюкоза на гладно (ПГГ) 6.5 спрямо 7.7 mmol/l.

В групата на интензивен гликемичен контрол Diaprel MR е прилан в доза 30 до 120 mg/ден, 1 до 4 таблетки дневно.

Използван източник:

1. Medicographia 2009, 100; 31 (3) http://www.medicographia.com

Cooper М. Major findings from the ADVANCE study: glucose-lowering arm

Matthews D.Implications of ADVANCE in the management of glucose lowering in diabetic patients

Laroche S., Corda S. Management of type 2 diabetes: a multifactorial approach to a complex disease