Нови препоръки за профилактика на сърдечносъдовите заболявания при жените01/03/2011

Четири основни промени по отношение на профилактиката на сърдечносъдовите заболявания при жените са включени в новото ръководство на Американската сърдечна асоциация (АНА), публикувано през февруари в списание Circulation (1).

1. Снижение на прага за високорисковата категория: предишното ръководство посочваше като високорискови пациентки с риск =/>20% за сърдечносъдова смъртност през следващите 10 години.

Според новите препоръки, жени с риск =/>10% за сърдечносъдов инцидент през следващите 10 години влизат във високорисковата категория.

Жените е по-вероятно да преживеят мозъчен инсулт, а не миокарден инфаркт и при тях съотношението инсулти/инфаркти е по-високо в сравнение с мъжете (факт, който е неизвестен на много лекари).

2. Усложенията по време на бременност означават висок риск: лекарите трябва да имат предвид, че прееклампсията, гестационният диабет, преждевременното раждане или раждането на дете, малко за гестационната си възраст (small for gestational age - SGA), както и кървенето в третия триместър са фактори, свързани с повишен сърдечнoсъдов риск.

При преглед лекарите рядко стигат до анамнеза на бременностите и ражданията. А това е важно, защото те дават възможност за идентифициране на една високорискова категория жени на по-ранен етап от живота им и за започване на по-агресивна профилактична стратегия и контрол на стандартните рискови фактори.

3. Вниманието трябва да се насочи към съотношението полза-риск в реалната клинична практика: ръководствата на експертите са базирани на научни доказателства, но в клиничната практика трябва да се използва индивидуален подход за интервенция, който да е съобразен с възрастта, общото здравно състояние и придружаваща патология на пациентите.

4. Смекчени са редица препоръки за първична профилактика:

a) Предписването на Aspirin при жени с диабет (по-рано препоръка клас I) сега е препоръка клас IIa, тъй като съотношението полза/риск за Aspirin при диабетната популация не е така благоприятно, както е при болните с установена исхемична болест на сърцето

б) Няма убедителни доказателства за използване на Aspirin за първична профилактика при жените на възраст <65 години

в) Препоръките за гликемичния контрол при пациентите с диабет също са смекчени - препоръчва се ниво на гликиран хемоглобин (HbA1c) <7% поради страничните ефекти от прекалено агресивния контрол при някои пациентки

5. Нова индикация е приложението на статин за първична профилактика при жени без повишен LDL-холестерол, но с повишени нива на С-реактивен протеин - CRP (въз основа на данните от проучването JUPITER*). (ЯС)

* JUPITER - Rosuvastatin to Prevent Vascular Events in Men and Women with Elevated C-Reactive Protein

Използван източник:

1. Mosca L., Benjamin EJ, Berra K. et al. Effectiveness-based guidelines for the prevention of CVD in women - 2011 update. A guideline from the American Heart Association. Circulation 2011; DOI:10.1161/CIR.0b013e31820faaf8 http://circ.ahajournals.org