Metformin намалява смъртността при пациенти с диабет и атеросклероза01/03/2011

При пациенти с диабет и установена атеросклероза лечението с metformin може да води до значимо понижение на смъртността от всички причини с 24% за период от двегодишно проследяване, показа подгрупов анализ на данните от международно обсервационно проучване, представени на годишните научни сесии на Американската диабетна асоциация (ADA) и публикувани в Archives of Internal Medicine (1).

Регистърът REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued Health (REACH) има за цел да проследи и идентифицира болните с висок сърдечносъдов риск, като той обхваща 67 000 пациенти от 5473 клинични центрове в 44 държави.

В него е включена подгрупа от около 20 000 пациенти с диабет тип 2, на възраст поне 45 години, които имат документирана мозъчносъдова болест, исхемична болест на сърцето, анамнеза за или настоящи прояви на claudicatio intermittens, глезенно-брахиален индекс (ABI)70% и наличие на поне една плака в сънните артерии.

Болните, получавали терапия с metformin, са на по-млада възраст, с по-голяма обиколка талия/ханш, с по-голям индекс на телесна маса, по-високи нива на кръвната глюкоза и триглицеридите на гладно и по-високи стойности на систолното артериално налягане (САН). Освен това, повече участници в тази група са с анамнеза за артериално заболяване.

Лечението с metformin е било свързано със значимо намаление на смъртността във всички подгрупи пациенти, включително при болни с анамнеза за застойна сърдечна недостатъчност (-31%), възраст над 65 години (-23%) и креатининов клирънс от 30 до 60 ml/min/1.73 m2.

Metformin е добре установена терапия на първи избор при пациенти с диабет тип 2. Това е универсална препоръка, съгласно съвременните обединени указания на европейските и американските експерти за контрол и лечение на заболяването.

Данните от настоящото проучване подкрепят това указание, тъй като показват, че metformin има благоприятен профил на ефективност при болни с висок сърдечносъдов риск - значимо удължава тяхната преживяемост. Авторите на анализа предлагат в лекарствената инструкция на медикамента да се добави това негово предимство.

Въпреки доказаните ползи от метформин, приложението му е силно ограничено при диабетно болни с придружаваща патология (най-често бъбречно заболяване и сърдечна недостатъчност) или в напреднала възраст поради опасения за развитието на лактатна ацидоза.

Свързан ли е метформин с реална опасност за лактатна ацидоза и каква е степента на риск при пациентите с придружаваща патология е въпрос, които трябва да намери бърз отговор в рандомизирани клинични проучвания.

Данните от настоящото обсервационно проучване показват, че това антидиабетното средство подобрява преживяемостта при пациенти с установено атеросклеротично заболяване, включително и при болни с умерена бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност и възраст над 75 години (групи, при които лечението с метформин е противопоказано).

Авторите смятат, че е наложително да се проведе проспективно изследване, което да потвърди тези резултати. Според тях, метформин може би има място за вторична превенция на макроваскуларната болест при диабет тип 2.

Проучването за първична превенция UKPDS 34 установи по-рано, че медикаментът, прилаган при пациенти с диабет тип 2 и затлъстяване, води до значимо намаление на риска за миокарден инфаркт с 39%, за инсулт - с 47%, за смърт, причинена от диабета, с 42% и за смърт от всяка една причина - с 36%, в сравнение със сулфонилурейните препарати или инсулин. (ДЯ)

За допълнителна информация:

www.spisaniemd.bg

Мetformin трябва да се назначава скоро след диагностицирането на диабет тип 2

2009 ADA/EASD алгоритъм за лечение на хипергликемията при диабет тип 2

Използван източник:

1. Roussel R. Travert F. Pasquet B. et al. Reduction of Atherothrombosis for Continued Health (REACH) Registry Investigators. Metformin use and mortality among patients with diabetes and atherothrombosis. Arch Intern Med. 2010;170(21):1892-9 http://archinte.ama-assn.org