Лечението с quinapril подобрява ендотелната функция при диабет тип 201/03/2011

Лечението с инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEI) quinapril (Accupro на Pfizer) подобрява ендотелна функция при пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), като за този благоприятен ефект вероятно допринася увеличената експресия на гена за съдов адипонектин*, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

В настоящето отворено паралелно-групово изследване са включени 24 пациенти с ДТ2, които са рандомизирани да получават quinapril 20 mg/ден за два месеца или да не приемат никакъв медикамент.

Ендотел-зависимата и ендотел-независимата вазодилатация е изследвана по време на инфузия със серотонин или с Na nitroprusside при пациентите с диабет и при 15 здрави доброволци. Eндотелната функция и инсулин-зависимото усвояване на глюкоза са оценени преди и след лечението с quinapril.

Кръвотокът е измерен чрез венозна оклузионна плетизмография, а генната експресия в съдовете на биопсичен материал от подкожна мастна тъкан – чрез PCR (polymerase chain reaction, полимеразна верижна реакция).

Резултатите показват, че лечението с quinapril води до:

- статистическо значимо подобрение на ендотелната функция при болните с диабет тип 2

- липса на промяна при усвояването на глюкозата

- понижение на систолното и диастолното налягане

- увеличена експресия на гена за адипонектин в съдовете

Във връзка с ендотелната дисфункция при ДТ2, заболяването се приема за рисков еквивалент на исхемична болест на сърцето (ИБС), но данните от нов мета-анализ (преглед на 102 проспективни проучвания), представени на годишните научни сесии на American Diabetes Association (ADA) през 2010, показват, че ДТ2 трябва да се приема и за рисков еквивалент на инсулт (2).

Демонстрираното в представеното проучване подобрение на ендотелната функция с ACEI quinapril е важна стъпка напред в опитите да се намали сърдечносъдовият риск при хората с диабет.

АСЕI са средство на първи избор за понижаване на артериалното налягане и за протекция на сърцето и бъбреците при пациенти с ДТ2.

Това се обуславя от техните благоприятни метаболитни ефекти, чиито вероятни механизми са:

- съдова система - директна инхибиция на вазоконстрикцията или активация на вазодилатацията, посредством брадикинин-индуцирана синтеза на азотен окис (намалената продукция на NO се свързва и с хронична хиперинсулинемия); увеличават циркулацията в скелетните мускули, което води до подобряване на инсулиновото действие

- йонен баланс - съхраняването на вътреклетъчния калий и магнезий, поради блокиране на ефектите на алдостерона, води до подобряване както на инсулиновото действие, така и на инсулиновата секреция

Точната роля на ангиотензин II в панкреаса и ендокринната система не е напълно изяснена, въпреки установената връзка между ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), метаболизма на свободните мастни киселини, ендогенната кининова активност, първата фаза на инсулиновия отговор и перфузията на панкреасните островни клетки.

Блокирането на конверсията на ангиотензин I в ангиотензин II води до увеличаване на брадикинина. Данни от експериментални изследвания потвърждават, че постиганото от АСЕI повишаване на ендогенната продукция на кинини води до подобряване на инсулиновата чувствителност (3).

Нефропротективният ефект на quinapril e демонстриран при 213 пациенти, при които той е приложен самостоятелно и дозата му е титрирана до 10, 20 или 40 mg/ден или quinapril 20 mg/ден е комбиниран с hydrochlorothiazide 12.5 mg/ден (4).

Резултатите показват статистически значимо понижение както на артериалното налягане (АН) – от 155.2 +/-18.1/101.8+-6.7 mmHg на 144.4+/-17.8/92.3+/-8.9 mmHg (р=0.001), така и на албуминурията - от 20.6+/-24.3 mg/24 часа на 14.5+/-15.4 mg/24 часа (р=0.001).

Степента на понижение на албуминурията е правопорционално на тежестта на бъбречното увреждане - уринната екскреция на албумин (urinary albumin excretion – UAE), в сравнение със стойностите в началото на изследването, е намалена с:

- 60% при пациентите с нормална уринна екскреция на албумин (UAE 0-30 mg/24 часа)

- 79% при тези с микроалбуминурия (UAE 30-300 mg/24 часа)

- 90% при болните с протеинурия (UAE >300 mg/24 часа)

Quinapril намалява степента на микроалбуминурията както при пациентите с есенциална хипертония, така и при тези с ДТ2, без да повлиява съществено инсулиновата чувствителност и липидния профил, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Journal of Hypertension (5).

В изследването са включени 30 болни е есенциална хипертония и 24 участници с хипертония и с ДТ2. Оценени са: систолното и диастолното АН, плазмената глюкоза, инсулиновият отговор при оралния глюкозотолерантен тест (ОГТТ), липидният профил и уринната екскреция на албумин преди и след осемседмично лечение с quinapril (10-40 mg/ден).

Резултатите показват статистически значимо понижение и на АН и на UAE при двете групи. Установена е директна корелация между изходните нива на UAE и степента на тяхното понижение след терапия с quinapril (p<0.05).

Липидният профил и инсулиновият отговор след ОГТТ не са повлияни от приема на медикамента, което е изключително важно предимство за пациентите с диабет! (ЗВ)

* Адипонектинът е хормон, който участва в регулацията на редица метаболитни процеси, включително в обмяната на глюкозата и на мастните киселини. Неговите серумни нива са в обратнопропорционална зависимост със сърдечносъдовия риск.

Използвани източници:

1. Hermann T., Li W., Dominguez H. et al. Quinapril treatment increases insulin-stimulated endothelial function and adiponectin gene expression in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab.2006;91(3):1001-8http://jcem.endojournals.org

2. Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: A collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010; 375:2215–2222 www.thelancet.com

3. Abuissa H., Jones P., Marso S. et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers for prevention of type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol. 2005; 46:821-826http://content.onlinejacc.org

4. Larochelle P. Effect of quinapril on the albumin excretion rate in patients with mild to moderate essential hypertension. Multicenter Study Group. Am J Hypertension, 1996, 9(6):551-559 www.nature.com/ajh/index.html

5. Dominguez L., Barbagallo M., Kattah W. et al. Quinapril reduces microalbuminuria in essential hypertensive and in diabetic hypertensive subjects. Am J Hypertens 1995, 8 (8): 808-814