Дългосрочни ефекти на Aspirin за намаляване на смъртността от злокачествени заболявания01/03/2011

Всекидневният прием на Аspirin в ниски дози за период от поне пет години понижава дългосрочно честотата на различни фатални карциноми - на колона и ректума, на хранопровода, панкреаса, белия дроб, мозъка и простатата, според мета-анализ на данните от рандомизирани клинични проучвания, публикуван в списание Lancet (1).

Аspirin е прилаган в изпитванията за превенция на сърдечносъдови заболявания, като благоприятните ефекти на медикамента за намаляване на смъртността от разпространени малигнени образувания са наблюдавани както по време, така и след лечението и са били трайни при различните подгрупи участници.

Тези резултати имат важно значение за клиничната практика – пациентите, при които се налага провеждане на продължителна антитромбоцитна терапия за първична или вторична превенция на сърдечносъдови заболявания, биха имали допълнителна полза от Aspirin.

Анализът на данните от осем проучвания с продължителност до девет години, обхванали 25 570 пациенти (от които 674 случая на фатални злокачествени заболявания), е показал, че приемът на Aspirin намалява общата смъртност от карциноми с почти 20% (p=0.003).

Допълнителен анализ на индивидуалните данни на 23 535 пациенти (657 починали от онкологични заболявания), включени в седем проучвания, е установил, че лечението с Aspirin за период от над пет години намалява значимо смъртността от всички видове рак с 34% и специфично на гастроинтестиналния тракт - с 54% (p=0.003 и за двете сравнения).

Рискът за смърт поради онкологично заболяване за 20-годишен период на проследяване (в три от проучванията с участието на 12 659 пациенти, от които 1634 смъртни случаи) се запазва по-нисък при лекуваните с Аspirin отколкото в контролните групи - с 20% при всички солидни злокачествени тумори (p<0.0001) и с 35% за гастроинтестинални карциноми (p<0.0001).

Ползите от медикамента нарастват правопропорционално с продължителността на лечението с него: прием за период от =/>7.5 години води до намаление на фаталните солидни карциноми с 31% (p=0.003), а на гастроинтестиналните - с 59% (p=0.0001).

Латентният период преди Аspirin да окаже влияние върху леталитета от малигнени образувания на хранопровода, панкреаса, мозъка и белия дроб е около пет години, докато при карцином на стомаха, колона, ректума и простатата той е по-дълъг.

По отношение на рака на белия дроб и хранопровода благоприятният ефект на медикамента върху 20-годишния риск за смърт е най-изявен при аденокарциномите (- 34%, p<0.0001).

Наблюдаваните ползи не са свързани с дневната доза (75 mg или по-висока), пола или пушаческия статус, но се увеличават с напредване на възрастта - абсолютно понижение на 20-годишния риск за смърт поради злокачествено заболяване с над 7% при пациенти на възраст 65+ години.

Представените данни подкрепят извършен по-рано мета-анализ на четири рандомизирани клинични изпитвания, публикуван също в списание Lancet, при който е установено, че приемът на Аспирин с цел първична или вторична превенция на сърдечносъдови заболявания в продължение на няколко години в доза най-малко 75 mg/ден намалява честотата на фаталните колоректални карциноми за период от 20 години (2).

Ползите от медикамента са най-изразени по отношение на карциномите на проксималния колон, диагностицирането на които не е ефективно при скрининг със сигмоидоскопия или колоноскопия.

В тези проучвания са участвали 14 033 пациенти от Великобритания и Швеция, използвали Aspirin за период от средно шест години, като 2.8% (391 болни) са развили рак на дебелото черво за период на проследяване от средно 18.3 години. Лечението с медикамента е било свързано с намаление на 20-годишния риск за развитие на този вид карциноми с 24% (p=0.02) и на причинена от тях смърт с 35% (p=0.005).

Редовният прием на Aspirin за повече от пет години е постигнал намаление с около 70% на риска за карцином на проксималната част на колона (p<0.0001) и с 42% - на ректума (p=0.01).

Абсолютната редукция на 20-годишния риск за всеки един фатален колоректален карцином е с 1.76% (p=0.001) след прилагане на медикамента в доза поне 75-300 mg/ден за период от пет години.

За намаление на смъртността от ракови заболявания, дозата на Aspirin от 75-100 mg/ден е също толкова ефективна, колкото и тази от 300 mg/ден. Доза 30 mg е значително по-малко превативна в това отношение, а доза над 300 mg/ден увеличава риска за нежелани странични действия.

Резултатите от обсервационни проучвания показаха, че за да се наблюдава статистически значимо понижение на смъртността от злокачествени заболявания, е необходимо Aspirin да се приема всекидневно за най-малко пет години.

Именно това обяснява липсата на ефект от Aspirin върху раковата смъртност в проучването Women’s Health Study - 10-годишно рандомизирано изпитване, което участничките са приемали 100 mg от медикамента през ден.

Въпреки че дългосрочната антитромбоцитна терапия с Aspirin е свързана с известно повишение на риска за нефатално кървене, балансът риск-полза се променя поради понижението на смъртността от злокачествени заболявания след пет години лечение.

Всекидневният прием на Аспирин за 5-10 години би довел до относително намаление на риска за смърт от всякаква причина (като са включени и епизодите на фатално кървене за този период от време) с около 10%, като по-продължителната употреба на медикамента понижава смъртността от онкологични заболявания, без да повишава значително вероятността за кървене.

Според авторите на представените мета-анализи, приемът на Aspirin e финансово по-изгоден от провеждането на инициативи като скрининг за рак на гърдата и на простатата, дори и след като се добави цената на медикаментите, прилагани за намаление на гастроинтестиналното кървене, например инхибитори на протонната помпа (proton pump inhibitors - PPI).

Вероятно приемът на Aspirin за по-дълго време би оказал още по-благоприятен ефект по отношение на фаталните карциноми отколкото намалението с близо 30%, наблюдавано от лечението с медикамента за период от 5-10 години.

В индустриализираните страни доживотният риск за развитието на карцином е около 40%. В Европа годишно се диагностицират около 3.2 милиона пациенти с онкологични заболявания и поради тази причина умират над 1.7 милиона.

Смята се, че ефективността на Aспирин за намаление на раковата смъртност е свързана поне отчасти с потискане на циклооксигеназа-2 (COX-2), която участва в етиопатогенезата на аденокарциномите, но вероятно ефектът се обуславя и от редица други механизми, като активиране на апоптозата на туморните клетки. (ЗВ)

За допълнителна информация:

В уебсайта на МD (www.spisaniemd.bg) има повече от 15 статии по темата

Използвани източници:

1. Rothwell P., Fowkes G., Belch J. et al. Effect of daily aspirin on long-term risk of death due to cancer: analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet 2011; 377:31-41 www.thelancet.com

2. Rothwell P., Wilson M., Elwin C. et al. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomized trials. Lancet 2010; 376:1741-50