Atorvastatin calcium осигурява сърдечносъдова протекция при диабет01/03/2011

Лечението с atorvastatin calcium - кристална форма (Sortis на Pfizer) осигурява ефективна първична и вторична сърдечносъдова превенция при пациентите с диабет и/или метаболитен синдром, показаха резултатите от няколко мащабни проучвания (1).

ASCOT-LLA

Добавянето към антихипертензивната терапия с блокера на калциевите канали amlodipine besylate на инхибитора на HMG-CoA редуктазата atorvastatin calcium сигнификантно намалява честотата на коронарните инциденти при пациентите с диабет, показаха данните от проучването ASCOT-LLA (lipid-lowering arm) (2).

При 2226 болни с хипертония и диабет приемът на atorvastatin calcium (спрямо плацебо) е понижил относителния риск за сърдечносъдови събития и процедури с 25% (p=0.038).

Въпреки че планираният период на проследяване е бил пет години, изследването е прекратено на третата година поради категоричното предимство на atorvastatin calcium за намаление на честотата на нефатален MI или смърт от исхемична болест на сърцето (ИБС).

CARDS

Приемът на atorvastatin calcium 10 mg/ден, в сравнение с плацебо, намалява относителния риск за свързани с ИБС събития, коронарна реваскуларизация или инсулт с 37% (p=0.001), показаха данните от проучването CARDS.

CARDS e мултицентърно, плацебо-контролирано, двойно-сляпо изпитване, включващо 2838 пациенти на възраст 40-75 години, които са с диабет тип 2 и с поне още един рисков фактор за исхемична болест на сърцето (ИБС) - тютюнопушене, хипертония, микро- или макроалбуминурия.

Резултати от това проучване са сходни с тези в проучванията ASCOT-LLA и HPS.

В CARDS, обаче, терапевтичен ефект на atorvastatin calcium е отчетен още на шестия месец от лечението, докато в HPS ползата от simvastatin е видима едва след 15-18 месеца от началото на терапията.

Поради явните ползи от лечението с atorvastatin calcium, CARDS е прекратено преждевременно.

GREACE, TNT, PROVE-IT

В подпроучванията за вторична превенция на сърдечносъдови заболявания GREACE, TNT и PROVE-IT се съобщават резултати за 15-25% от участниците, които са били с диабет.

- В GREACE atorvastatin calcium е довел до значително намаление на общата смъртност - с 52% (p=0.049), на смъртността от ИБС - с 62% (p=0.042), на заболеваемостта от ИБС - с 59% (p< 0.002) и на честотата на инсултите - с 68% (p=0.046).

- В TNT честотата на първичния показател за ефективност е била значително по-ниска при пациентите с диабет, лекувани с atorvastatin calcium 80 mg/ден, в сравнение с приемащите 10 mg/ден (13.8 срещу 17.9%, p=0.026).

В подгрупов анализ при пациенти с ИБС и метаболитен синдром (n=5584), лечението с atorvastatin calcium с по-високи дози спрямо това с по-ниски дози е довело до намаление на относителния риск за значими сърдечносъдови и мозъчносъдови събития с 29% (p<0.0001).

При пациентите с метаболитен синдром намалението на абсолютния сърдечносъдов риск е с 44% по-голямо, отколкото при болните без метаболитен синдром.

- В PROVE-IT лечението с atorvastatin calcium е постигнало статистически значимо по-ниска честота на сърдечносъдови събития в сравненине с пациентите на лечение с pravastatin (21.1 спрямо 26.6%, p=0.03) - терапията с atorvastatin calcium е асоциирана с абсолютно понижение на риска за сърдечносъдови събития от 5.5%. (ЗВ)

Aкроними на клиничните проучвания:

CARDS - Collaborative Atorvastatin Diabetes Study

HPS – Heart Protection Study

ASCOT-LLA - Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial - Lipid Lowering Arm

GREACE – GREek Atorvastatin and Coronary-heart-disease Evaluation)

TNT – Treating to New Targets

PROVE-IT - PRavastatin Or atorVastatin Evaluation and Infection Therapy

Използвани източници:

1. Arca M. Atorvastatin efficacy in the prevention of cardiovascular events in patients with diabetes mellitus and/or metabolic syndrome. Drugs 2007; 67:43-54 http://adisonline.com/drugs/pages/default.aspx

2. Costa J., Borges M., David C., Vaz Carneiro A. Efficacy of lipid lowering drug treatment for diabetic and non-diabetic patients: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2006;332:1115-1124 www.bmj.com/cgi/content/full/332/7550/1115

3. Colhoun H., Betteridge D., Durrington P. et al.Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004 Aug 21-27;364(9435):685-96 www.thelancet.com