Amlodipine besylate понижава честотата на сърдечносъдовите събития при ИБС01/03/2011

Приложението на amlodipine besylate (Norvasc на Pfizer)* при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и с нормално артериално налягане (АН) води до по-голямо намаление на честотата на нежеланите сърдечносъдови събития, в сравнение с приема на enalapril, показаха резултатите от проучването CAMELOT** (1).

Изследването е рандомизирано, двойно-сляпо, мултицентърно, с продължителност 24 месеца и сравнява ефективността на amlodipine besylate 10 mg, enalapril 20 mg или плацебо при 1991 пациенти с ангиографски документирана ИБС (>20% стеснение на коронарна артерия, установено с ангиография) и с диастолно АН <100 mm Hg. При подгрупа от 274 пациенти е оценена прогресията на атеросклерозата чрез интраваскуларен ултразвук.

Първичният показател за ефективност включва честотата на сърдечносъдовите инциденти (сърдечносъдова смърт, нефатален миокарден инфаркт, сърдечен арест, коронарна реваскуларизация, хоспитализация по повод на нестабилна стенокардия или на застойна сърдечна недостатъчност).

Изходното артериално налягане е било средно 129/78 mmHg за всички пациенти. То се е увеличило с 0.7/0.6 mmHg в групата на плацебо и се е понижило съответно с 4.8/2.5 mmHg и с 4.9/2.4 mmHg при пациентите, приемащи amlodipine besylate или съответно enalapril.

Сърдечносъдови събития са настъпили при 23.1% от контролите на плацебо; при 16.6% от лекуваните с amlodipine besylate (HR 0.69, -31%) и при 20.2% от приемащите enalapril (HR 0.85, -15%).

Рeзултатите при пациентите, на които е извършен интраваскуларен ултразвук, показват прогресия на атеросклерозата при болните на терапия с enalapril и с плацебо и забавяне на прогресията при лекуваните с amlodipine besylate. (ЗВ)

* В уeбсайта на МД (www.spisaniemd.bg) има повече от 15 статии по темата

** CAMELOT - Еffect of Antihypertensive Agents on Cardiovascular Events in Patients With Coronary Disease and Normal Blood Pressure

Използван източник:

1. Nissen S., Tuzcu E., Libby P. et al.. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure: the CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:2217-2225 http://jama.ama-assn.org