Тестването за EGFR мутация е важно за приложението на таргетна терапия01/02/2011

Рецепторът на епидермалния растежен фактор (EGFR) е разположен на повърхността на клетките. Когато епидермалният растежен фактор (EGF) се свърже със своя рецептор (EGFR), процесът активира ензима тирозин киназа, която от своя страна задейства вътреклетъчни сигнални пътища, които участват в клетъчното размножаване и пролиферация.

Мутации в гена за EGFR (EGFR M+) могат да водят до постоянно активиране на EGFR, който активира тирозин киназата, а тя отключва каскадата от посочените по-горе клетъчни реакции.

Позитивният на активиращи EGFR мутации NSCLC (EGFR M+) може да бъде доказан в биопсичен материал чрез ДНК секвестиране на ДНК и анализ на температурата на топене на ДНК (melt analysis, температура, при която двойната верига на ДНК се разплита). Освен това, може да се използва и генетичният анализ, наречен TheraScreen EGFR29 (DxS).

* Допълнителна информация за генетичните тестове може да намерите на http://www.egfr-mutation.com/EGFR-exon и http://www.labmarketplace.com/Lab-Product-Details/Real-Time-PCR_2478/TheraScreen–EGFR29-Mutat_29276.html