Teriparatide подобрява костната регенерация на челюстите01/02/2011

Тeriparatide (Forsteo на Eli Lilly) може да води до значимо обратно развитие на локализирани дефекти на алвеоларните кости при хората с периодонтит, в сравнение с плацебо, показаха резултатите от пилотно проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Teriparatide, изграден от първите 34 аминокиселини на паратиреоидния хормон, е одобрен в Европа и САЩ за лечение на остеопороза.

В настоящото проучване е изследвана ефективността на комбинираната терапия teriparatide + хирургична интервенция за подобряване на периодонталната регенерация и коригиране на костните дефекти. В него са участвали 40 мъже и жени с тежки форми на хроничен периодонтит, разделени на две групи по 20 участници.

Три дни преди хирургичната интервенция в устната кухина, при първата група е започнато лечение с 1000 mg калций и 800 IU витамин D, а при втората – допълнително са прилагани и 20 mcg teriparatide за общ период от шест седмици. Пациентите са проследени за една година.

Първичната крайна точка е рентгенологично доказано увеличаване на алвеоларната костна маса. Вторичните крайни точки са подобрение в: клиничната симптоматика, маркерите за костна обмяна в серум и слюнка, системната минерална костна плътност и качеството на живот.

Терапията с teriparatide е довела до по-висока степен на регенерация на костните лезии в устната кухина в сравнение с плацебо – 29% спрямо съответно 3% (р<0.001). Наред с това е установено намаление на периодонталната алвеоларна дълбочина с 33%, в сравнение с 20% при контролите (2.42 mm спрямо 1.32 mm).

По отношение на останалите показатели не са регистрирани значими разлики в двете групи. Не са наблюдавани сигнификантни странични действия, но за потвърждаване на резултатите са необходими и други проучвания, включващи по-голям брой пациенти.

Периодонтитът засяга 10-20% от хората в развитите страни. (ОИ)

В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има четири публикации за teriparatide

Използван източник:

1. Bashutski J., Eber R., Kinney J. et al. Teriparatide and osseous regeneration in the oral cavity. Nеw Engl J Med 2010 http://www.nejm.content.org