Tavanic® – средство на избор за лечение на придобита в обществото пневмония01/02/2011

След приложението на единична доза Tavanic® (levofloxacin)* 500 mg перорално при пациенти с инфекции на долните дихателни пътища, медикаментът се разпределя бързо в бронхопулмоналната тъкан, което позволява да се достигат необходимите за бактерицидната му активност концентрации в белия дроб, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Pharmacology (1).

Целта на изследователите е да определят бактерицидния ефект на единична доза levofloxacin, приложена през устата, чрез изследване на концентрацията на антибиотика в алвеоларната течност на 40 пациенти с инфекции на долните дихателни пътища.

Болните са получили 500 mg Tavanic, след което е извършена фиброоптична бронхоскопия на 1, 4, 8, 12 или 24 час след приема на антибиотика. По време на процедурата е извършен бронхоалвеоларен лаваж и взета венозна кръв за изследване.

Резултатите показват, че средните пикови концентрации на levofloxacin в плазмата и в бронхоалвеоларната течност са постигнати съответно след 1.5 часа (4.07 mg/l) и след 1 час (3.44 mg/l).

Пермеабилитетът на антибиотика в белодробната тъкан, който е изчислен на базата на съотношението между концентрацията му в тъканните течности и плазмените му нива, е бил средно 0.78.

Tavanic® е един от флуорохинолоните, препоръчван за емпирично лечение на лека до умерено тежка придобита в обществото пневмония (community-aquired pneumonia – CAP).

Toй е втора генерация флуорохинолон и в сравнение с препаратите от първо поколение има подобрена ефективност спрямо Грам-положителни микроорганизми (особено S. pneumoniae, включително и penicillin-резистентните щамове) и спрямо атипични патогени.

Неговите предимства са:

– Благоприятна фармакокинетика, позволяваща еднократен дневен прием

– Широк антибактериален спектър в in vitro условия

– Добър профил на ефикасност, установен в проведените клинични проучвания

– Добър профил на поносимост

Tavanic има лекарствена форма за интравенозно и за перорално приложение. След перорален прием, медикаментът има добра бионаличност в тъканите (почти 100%) и достига пикови тъканни концентрации на 3-ия час.

Неговият дълъг плазмен полуживот позволява удобен еднократен дневен прием.

В in vitro условия Tavanic показва антибактериална активност спрямо повечето Грам-положителни и Грам-отрицателни микроорганизми, асоциирани с CAP, както и срещу атипични бактерии. Антибиотикът е с еднаква ефективност както срещу чувствителните, така и срещу резистентните на penicillin щамове S.pneumoniae.

Добра in vitro активност е демонстрирана и срещу H. influenzae и M. catarrhalis (включително продуциращите бета-лактамаза щамове) и срещу methicillin- или oxacillin-чувствителните щамове на S. aureus.

В рандомизирани сравнителни мултицентърни проучвания е установено, че Tavanic има добра клинична и бактериологична ефективност при лечението на лека, умерена и тежка CAP при имунокомпетентни възрастни пациенти – постига клиничен отговор при >90% от болните при ниска честота на рецидиви на заболяването след приключване на терапията.

Перорално приложеният Tavanic е също толкова ефективен, колкото и приетият през устата amoxicillin/clavulanic acid при възрастни с лека CAP.

В проучване на 700 пациенти с лека до тежка CAP, интравенозната терапия Tavanic, последвана от приема му през устата, е демонстрирала по-добра ефективност по отношение на клиничното подобрение и бактериологичната ерадикация, в сравнение с интравенозното лечение ceftriaxone или cefuroxime axetil.

Монотерапията с Tavanic е поне толкова ефективна, колкото комбинираното лечение с azithromycin плюс ceftriaxone при умерена до тежка CAP. Резултатите от рандомизирани клинични проучвания показаха, че антибиотикът има сходна ефикасност с gatifloxacin – трета генерация флуорохинолон. (ЗВ)

* levofloxacin e регистриран в България (www.bda.bg) като Tavanic на Sanofi-Aventis. При възрастни пациенти Tаvanic, приложен перорално и интравенозно, е одобрен освен за лечение на придобита в обществото пневмония, още и за: инфекции на пикочните пътища, включително остър пиелонефрит; инфекции на кожата и меките тъкани; нозокомиална (вътреболнична) пневмония; хроничен бактериален простатит; инхалационен антракс (пост-експозиционно); остър бактериален синуит; остра бактериална екзацербация на хроничен бронхит. При деца levofloxacin е одобрен за лечение на инхалационен антракс (пост-експозиционно).

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Фармакологични характеристики на Tavanic. МD, май 2010

Респираторни хинолони и мястото им в лечението на придобитите в обществото пневмонии. МD, май 2010

Инфекции на дихателните пътища: рискови пациенти, кои са те? Ролята на levofloxacin в тяхното лечение. МD, март 2007

Придобити в обществото пневмонии – практически препоръки за диагностика и емпирично лечение. МD, септември 2006

Петдневен курс с levofloxacin при остър бактериален синуит. МD, октомври 2005

Използвани източници:

1. Zhang J., Xie X., Zhou X. et al. Permeability and concentration of levofloxacin in epithelial lining fluid in patients with lower respiratory tract infections. J Clin Pharmacol 2010; 50: 922-928 http://jcp.sagepub.com

2. Albertson T., Dean N., Solh A. et al. Fluoroquinolones in the management of community-acquired pneumonia. International Journal of Clinical Practice, 2010, 64 (3):378-388 www3.interscience.wiley.com/journal/117980488/home