Sutent – одобрен за лечение на панкреасни невроендокринни тумори01/02/2011

Sutent (sunitinib, http://www.sutent.com) на Pfizer бе одобрен от Европейската комисия за терапия на неоперабилни или метастатични, добре диференцирани панкреасни невроендокринни тумори (NET) с прогресия на заболяването при възрастни.

Панкреасните NET са редки злокачествени заболявания, които засягат предимно хора на възраст 40-60 години. Те произхождат от ендокринните клетки на панкреаса и не трябва да се бъркат с екзокринните злокачествени тумори на панкреаса (най-често аденокарцином).

Поради редкостта на NET, засегнатите пациенти обикновено се диагностицират късно (обикновено след 5-7 години). През последните години честотата на заболяването се увеличава и се счита, че то е причина за около 9% от всички невроендокринни тумори. Петгодишната преживяемост е 50-70%.

Sunitinib е първият одобрен медикамент за лечение на панкреасни NET през последните 25 години. Към момента, той е стандарт за лечение на напреднал/метастазирал бъбречно клетъчен карцином (RCC) и на рефрактерни на imatinib гастроинтестинални стромални тумори (GITS).

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултати от рандомизирано фаза 3 клинично изследване, което показа, че приложението на медикамента при 171 пациенти удвоява периода без прогресия на заболяването или фатален изход – 11.4 месеца (при sunitinib) срещу 5.5 месеца (при плацебо).

Освен това, в групата със sunitinib е имало сигнификантно по-малко смъртни случаи, в сравнение с контролите на плацебо (9 срещу 21, р=0.024).

Sunitinib е перорален противораков медикамент, който е насочен селективно срещу множествените рецептори на тирозин киназите (RTK), участващи в туморния растеж, ангиогенезата и прогресията на заболяването.

Чрез инхибиране на RTK, sunitinib потиска множествени сигнални системи и оказва антипролиферативен и антиангиогенен ефект, което е свързано с туморна регресия.

Препоръчителната доза на sunitinib за лечение на метастатичен бъбречен карцином е 50 mg веднъж дневно за период от четири седмици (може да се модифицира с 12.5 mg в диапазона 25-75 mg дневно).

За лечение на панкреасни невроендокринни тумори се прилага sunitinib в доза 37.5 mg веднъж дневно без почивка. Най-честите нежелани лекарствени реакции (>/=30%) са диария, гадене, повръщане, астения и умора, най-честите тежки нежелани лекарствени реакции са неутропения (12%) и артериална хипертония (9.6%). (ИТ)

Използван източник:

1. Sutent (sunitinib) receives European approval for a new indication in progressive pancreatic neuroendocrine tumours (NET) http://www.medicalnewstoday.com