Инхалаторният aztreonam превъзхожда инхалаторния tobramycin при пациенти с муковисцидоза01/02/2011

Терапията с инхалаторен aztreonam (Cayston на Gilead) е свързана с по-добра белодробна функция и по-малко рецидиви на респираторните инфекции при пациенти с муковисцидоза, съпоставена с приложението на инхалаторен tobramycin, показаха резултатите от проучване, представено на 24-годишна среща по муковисцидоза в САЩ (1).

През февруари 2010 Американската агенция по храните и лекарствата одобри официално аztreonam за инхалаторно приложение при тази популация от болни, което разшири терапевтичните възможности при протрахирани и повтарящи се инфекции, предизвикани от Pseudomonas aeruginosa.

Pseudomonas aeruginosa е най-честият причинител на белодробна инфекция при болните с муковисцидоза, като заболеваемостта се увеличава правопропорционално на възрастта и е главният предиктор за смърт.

Настоящото клинично изпитване включва 268 пациенти с муковисцидоза, инфектирани с P. aeruginosa, които са били рандомизирани на инхалаторен aztreonam (n=136) в доза 75 mg три пъти дневно или инхалаторен tobramycin (n=132) в доза 200 mg два пъти дневно за 28 дни, последвани от 28 дни без терапия. За период от шест месеца са проведени три поредни терапевтични цикъла.

Средната възраст на участниците е 25.5 години, като една четвърт от тях са били под 18-годишна възраст. Базовите стойности на форсирания експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) не са се различавали значимо между двете терапевтични групи (средно 52% от предвидените); сходни са били и клиничните симптоми, измерени с помощта на въпросника Cystic Fibrosis Questionnaire Revised.

В края на проучването, пациентите, лекувани с aztreonam, са демонстрирали по-добри резултати спрямо тези, получавали tobramycin – при първата група ФЕО1 се е увеличил с 2%, докато при втората се е влошил с 0.7% (средна разлика от 2.7%).

В допълнение, инхалатoрният aztreonam е бил свързан с 31% намаляване на честотата на рецидивите, налагащи хоспитализация, както и на тези, изискващи допълнителни антипсевдомонасни антибиотици. Aztreonam е бил свързан и със значително по-добри оценки от страна на пациентите относно качеството на живот, съпоставен с tobramycin.

Авторите на проучването коментират, че получените резултати трябва да се коментират внимателно, тъй като не може да се изключи наличие на резистентност спрямо tobramycin. Около 85% от участниците са били лекувани с инхалаторен tobramycin през предходната година (разпределени са равномерно в двете групи).

Микробиологичното изследване показва, че 30.4% от болните в aztreonam групата и 31.8% от тези в tobramycin групата, са били инфектирани с мултирезистентни щамове P. aeruginosa.

Cayston (www.cayston.com) трябва да се назначава само при пациенти с установена инфекция на белите дробове, причинена от P. аeruginosa, с цел да се запази неговата ефективност. Той не е показан е прилаган при деца под шестгодишна възраст, при нива на ФЕО1 под 25 или над 75% от предвидените или при пациенти, колонизирани с Burkholderia cepacia.

Тъй като за последното десетилетие aztreonam е първият нов инхалаторен антибиотик, одобрен за приложение при пациенти с муковисцидоза, той е важна терапевтична алтернатива за болните, развили резистентност към наличните до момента лекарствени средства. (КД)

Използван източник:

1. Oermann C. Aztreonam for inhalation Solution vs. tobramycin inhalation solution, a 6-month comparative trial in CF patients with Pseudomonas aeruginosa http://www.nacfconference.org/Default2010.asp