Бисфосфонатите намаляват риска за рак на гърдата01/02/2011

Бисфосфонатите, прилагани за лечение на остеопороза при постменопаузални жени, намаляват с 30% риска за рак на гърдата, показаха обобщените данни от три проучвания, представени през миналата година на San Antonio Breast Cancer Symposium и публикувани в списание Journal of Clinical Oncology (1, 2, 3).

Тъй като и трите изследвания са ретроспективни, резултатите трябва да се разглеждат по-скоро като хипотеза, а не като препоръка за клиничната практика.

Най-голямото изследване обхваща данните от Women’s Health Initiative (WHI) за 2816 постменопаузални жени на терапия с бисфосфонати (90% на alendronate).

След период на проследяване от 7.8 години е установено сигнификантно намаление на инвазивния рак на гърдата (с 32%, р<0.01) и на честотата на естроген позитивен (ER) инвазивен карцином (с 30%, р=0.02); подобни (макар и несигнификантни) са били и резултатите по отношение на ER-негативен рак на гърдата.

Отчетено е значимо увеличение на дукталните карциноми in situ (DCIS) при жени на терапия с бисфосфонати. Според авторите това се дължи или на спирането на развитието на DCIS в инвазивен карцином, или на много бавната прогресия на заболяването.

Подобни резултати са наблюдавани и в проучването STAR (Study of Tamoxifen and Raloxifen) за превенция на рак на гърдата. Макар и двата медикамента да са намалили сигнификантно честотата на инвазивен карцином, е регистрирана тенденция за увеличение на in situ карциномите в групата с raloxifene.

Второто проучване е на Rennet и сътр. и включва 4039 постменопаузални жени, от които 1832 са били диагностицирани с рак на гърдата. На терапия с бисфосфонати са били 10.5% от активната група и 14.8% от контролната група (в повечето случаи е прилаган alendronate).

Приемът на бисфосфонати за период >1 година е бил свързан с намаление на риска за рак на гърдата с 28%. За отбелязване е, че туморите, диагностицирани в групата с бисфосфонати, са се различавали – те са имали по-благоприятна прогноза, като са регистрирани сигнификантно повече ER-позитивни и по-малко ниско диференцирани тумори.

В изследване, проведено в University of Wisconsin, са включени жени с рак на гърдата (n=2936) и контролна група (n=2975). При пациентките на терапия с бисфосфонати е установено намаление с 33% на риска за развитие на злокачественото заболяване.

Протективни ефекти на бисфосфонатите са установени и в предходните проучвания Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group и ZO-FAST (Zometa-Femara Adjuvant Synergy Trial), където интравенозното приложение на zoledronic acid е намалило честотата на костни и други метастази, както и на контралатерален рак на гърдата.

Лабораторни данни показват, че бисфосфонатите имат директни и индиректни противотуморни ефекти – влияние върху апоптозата, инхибиране на адхезията и екстравазацията на туморни клетки, ангиогенезата, както и активиране на имунни противоракови клетки. (ИТ)

Използвани източници:

1. Gnant M. Can oral bisphosphonates really reduce the risk of breast cancer in healthy women? J Clin Oncol 2010; 28 (22): 3548-3551 http://jco.ascopubs.org

2. Chlebowski R., Chen Z., Cauley J. et al. Oral bisphosphonate use and breast cancer incidence in postmenopausal women . J Clin Oncol 2010; 28 (22): 3582-3590

3. Rennert G., Pinchev M. et Rennert H. Use of bisphosphonates and risk of postmenopausal breast cancer. J Clin Oncol 2010; 28 (22): 3577-3581