Аmlodipine и atorvastatin за лечение на артериална хипертония и сърдечносъдова протекция01/02/2011

Няколко клинични проучвания потвърдиха ефективността на антихипертензивната терапия, базирана на дихидропиридиновия блокер на калциевите канали (CCB) аmlodipine besylate, както и на комбинираното му приложение с atorvastatin calcium при пациенти с артериална хипертония и допълнителни сърдечносъдови рискови фактори.

ASCOT- BPLA

При пациенти с неусложнена с исхемична болест на сърцето артериална хипертония базираната на аmlodipine besylate (Norvasc®) антихипертензивна терапия превъзхожда лечението с бета-блокера atenolol, включително и при случаите с по-висока изходна сърдечна честота в покой, показа нов подгрупов анализ на данните от проучването Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA), публикуван в Journal of the American College of Cardiology (1).

В изследването ASCOT (понижаващо артериалното налягане рамо) са участвали 19 257 хипертензивни пациенти с най-малко още три сърдечносъдови рискови фактори, подбрани от 650 практики на ОПЛ във Великобритания, Ирландия и скандинавските страни.

Резултатите, публикувани още през 2005 година, показаха, че антихипертензивната стратегия, базирана на amlodipine и perindopril (при необходимост), намалява общата смъртност и останалите сърдечносъдови крайни резултати, включително инсултите, в сравнение с atenolol-базираната стратегия и добавянето на тиазиден диуретик (bendroflumethiazide) за оптимален контрол на артериалното налягане (АН).

Целта на настоящия анализ е да оцени дали при случаите с по-висока изходна сърдечна честота предимствата на amlodipine-базирания режим се запазват, в сравнение с терапията с atenolol.

При финалния контролен преглед средното понижение на сърдечната честота, постигнато в двете терапевтични групи – atenolol и amlodipine besylate, е било съответно с 12 и с 1.3 удара/минута.

Данните при 12 759 пациенти, преживяли общо 1966 сърдечносъдови събития и процедури (първичен краен показател за оценка), показват, че amlodipine-базираната терапия води до значимо по-голямо намаление на честотата на тези инциденти (-19%, съотношение на вероятностите – HR 0.81, p<0.001).

Аmlodipine-базираната стратегия е демонстрирала своето превъзходство не само за редуциране на инсултите, но и на коронарните инциденти (вторични показатели).

Тези резултати показват, че при пациенти с артериална хипертония, неусложнена с исхемична болест на сърцето (ИБС), по-високата изходна сърдечна честота не е показание да се предпочете базирана на бета-блокер терапия.

Ползите от бета-блокерите (BB) при пациенти с наскоро прекаран миокарден инфаркт (МI) са доказани – те са средство на първи избор за намаляване на смъртността, повторните МI и развитието на сърдечна недостатъчност при подобна популация болни.

Сърдечносъдовите крайни резултати от ASCOT се отнасят само за atenolol и не могат да бъдат екстраполирани за други представители на хетерогенната група на ВВ.

CAFE

Лечението с amlodipine+/-perindopril намалява сигнификатно централното аортно систолно и пулсово налягане в сравнение с терапията с atenolol+/-диуретик при практически еднакви стойности на периферното брахиално систолно АН (измерено с класическа сфингоманометрия), показаха резултатите от проучването CAFE (Conduit Artery Functional Endpoint), което е подпроучване на голямото изследване ASCOT-BPLA (2).

Централното АН е налягането, измерено в аортата, което определя степента на стреса и увреждане на сърцето и на централните съдове. Периферното систолно АН (артерия brachialis), досега се приемаше като добър предиктор на риска за развитие на сърдечносъдови инциденти.

Различните класове антихипертензивни медикаменти, обаче, оказват действието си по различни механизми и следователно могат да имат различни ефекти върху централното артериално налягане поради различната степен на вазодилатация.

Целта на проучването CAFE е да установи клиничното значение на тези разлики. В него за първи път проспективно се използва неинвазивен метод, наречен апланационна тонометрия (applanation tonometry), при която, на базата на периферното артериално налягане, се изчислява централното артериално налягане.

Анализът на пулсовата вълна дава допълнителна информация за хемодинамичните характеристики на големите съдове и на ефекта на антихипертензивните медикаменти върху биомеханиката на големите съдове.

Резултатите от CAFE показват, че разлика в централното аортно систолно АН с 3-4 mmHg, постигана при лечение с дългодействащия дихидропиридинов СCB amlodipine в сравнение с atenolol, води до намаление на риска за инсулт с 27%, като освен това осигурява и по-добра бъбречна протекция.

ASCOT-LLA

Добавянето към антихипертензивната терапия с блокера на калциевите канали amlodipine на инхибитора на HMG-CoA редуктазата atorvastatin сигнификантно намалява честотата на коронарните инциденти, показаха данните от проучването ASCOT-LLA (lipid-lowering arm) (3).

В ASCOT (липидо-понижаващо рамо) 10 305 пациенти с артериална хипертония, получаващи антихипертензивна терапия с amlodipine besylate (Norvasc®), са рандомизирани на лечение с atorvastatin calcium (Sortis®) 10 mg или с плацебо.

Въпреки че планираният период на проследяване е бил пет години, проучването е прекратено на третата година поради категоричното предимство на atorvastatin за намаление на честотата на нефатален MI или смърт от исхемична болест на сърцето (ИБС) с 36%, на фатален и нефатален инсулт с 27%, на всички сърдечносъдови събития с 21% и на коронарните инциденти с 29%.

CARPE

Прилагането на фиксирана доза amlodipine besylate и atorvastatin calcium в една таблетка (Caduet®) увеличaва броя на пациентите, спазващи предписаната им терапия, и подобрява възможносттите за контрол на сърдечносъдовия риск, показаха резултатите от проучването Caduet Adherence Research Program and Education (CARPE), публикувани в списание Vascular Health Risk Management (4).

Изследването е ретроспективно кохортно и има за цел да оцени дали комплайансът на пациентите е по-добър, когато терапията им включва прием на една вместо на две таблетки. В него са включени болни, при които отскоро е започнато лечение с блокер на калциевите канали (ССВ) и статин, прилагани едновременно или последователно в рамките на 30 дни (n=4703). Средната възраст на участниците е 63 години, 51.6% са жени. Средният брой на прилаганите медикаменти е 7.8.

16.9% oт пациентите са приемали една таблетка с фиксирана доза amlodipine/atorvastatin, 15.6% са получавали поотделно amlodipine + atorvastatin, 24.7% – аmlodipine + друг статин, 13.9% – друг CCB + atorvastatin, 28.9% – друг CCB + друг статин.

Оценен е бил делът на дните (в %) за шестмесечен период, през които пациентите са спазвали назначената им терапия (рroportion of days covered – PDC).

Резултатите показват, че процентът на пациентите, спазващи предписаната им терапия (PDC>/=80%) е: 67.7% за аmlodipine/atorvastatin; 49.9% за amlodipine + atorvastatin; 40.4% за amlodipine + друг статин; 46.9% за друг CCB + atorvastatin; 37.4% за друг CCB + друг статин.

JEWEL

Терапията с комбинирана таблетка с фиксирана доза amlodipine besylate и atorvastatin calcium (Caduet®) позволява на по-голям брой пациенти с хипертония и дислипидемия да постигнат прицелните стойности на артериалното налягане (АН) и LDL-холестерола (LDL-C), показаха резултатите от проучванията JEWEL 1 и JEWEL 2 (5).

Двете отворени изследвания са проведени за период от 16 седмици в 122 клинични центрове във Великобритания и Канада (JEWEL 1) и в 113 клинични центрове в 11 европейски страни (JEWEL 2). Участниците са с неконтролирана хипертония и хиперхолестеролемия (повишени нива на LDL-C).

Използвани са осем различни дозировки на amlodipine/atorvastatin (5/10-10/80 mg), титрирани според прицелните стойности на АН и LDL-C.

От 2245 участници в изследванията, 62.9% от JEWEL 1 и 50.6% от JEWEL 2 са постигнали таргетните стойности на АН. Понижението на АН е било с 20.4/10.7 и с 21.8/12.6 mmHg, съответно в JEWEL 1 и JEWEL 2, а намалението на стойностите на LDL-C – респективно с 0.90 mmol/ l и с 1.09 mmol/l. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Poulter N., Dobson J., Sever P. et al. Baseline heart rate, antihypertensive treatment, and prevention of cardiovascular outcomes in ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial). J Am Coll Cardiol 2009;54:1154-1161 http://content.onlinejacc.org

2. The CAFE Investigators, for the ASCOT Investigators, CAFE Steering Committee and Writing Committee: Williams B., Lacy P., Thom S. et al. Differential impact of blood pressure-lowering drugs on central aortic pressure and clinical outcomes: Principal results of the Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) Study. Circulation 2006,113(9):1213-1225 http://circ.ahajournals.org

3. Costa J., Borges M., David C., Vaz Carneiro A. Efficacy of lipid lowering drug treatment for diabetic and non-diabetic patients: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2006;332:1115-1124 http://www.bmj.com/cgi/content/full/332/7550/1115

4. Patel B., Leslie R., Thiebaud P. et al. Adherence with single-pill amlodipine/atorvastatin vs a two-pill regimen. Vasc Health Risk Manag. 2008;4(3):673-681 http://www.dovepress.com/vascular-health-and-risk-management-journal

5. Hobbs R., Gensini G., Mancini J. et al. International open-label studies to assess the efficacy and safety of single-pill amlodipine/atorvastatin in attaining blood pressure and lipid targets recommended by country-specific guidelines: the programme. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009;16(4):472-80 http://journals.lww.com/ejcpr/pages/default.aspx