Xarelto е с предимство пред warfarin за намаляване на риска за инсулт при предсърдно мъждене01/12/2010

Xarelto (rivaroxaban)* е по-ефективен от warfarin за намаление на риска за инсулт и системна емболизация при болни с предсърдно мъждене (ПМ), показаха резултатите от проучването ROCKET AF, представено на 15 ноември на годишния конгрес на American Heart Association (AHA) в Чикаго, САЩ (1).

Около осем милиона пациенти в Европа и САЩ заболяват годишно от ПМ (най-честата ритъмна патология), като една трета развиват тромбемболичен инсулт. Немалка част от тези случаи имат непоносимост към терапията с warfarin, не се лекуват редовно или подлежат на стриктен лабораторен мониторинг и честа корекция на дозата.

„Еднократното дневно приложение на rivaroxaban и липсата на необходимост от периодично мониториране на коагулацията e свързано с по-добър комплаянс от страна на пациентите, в сравнение с warfarin”, заяви проф. Werner Hacke от University of Heidelberg, Германия.

ROCKET AF е международно, двойно-сляпо, фаза 3 клинично изпитване с 14 264 болни от 1100 медицински центъра, и е най-голямото провеждано до- сега за превенция на инсулт при несвързано с клапна патология ПМ. Пациентите са разделени в две групи: rivaroxaban 20 mg веднъж дневно (15 mg при пациенти с умерено бъбречно увреждане, креатининов клирънс 30-49 ml/min) или warfarin, титриран в доза за постигане на INR 2.5.

Първичната крайна точка e композитен показател за инсулт и системна емболизация, а вторичната – композитен показател за инсулт, системна емболизация и фатален изход, свързан със съдова причина.

Включени са пациенти на възраст >18 години с документирано двукратно ПМ в предходните шест месеца; данни за предходен инсулт, транзиторна исхемична атака или системна емболизация в резултат на сърдечна патология, или поне два от следните критерии: сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст >75 години, диабет. Основният показател за безопасност е композитен показател за клинично значимо или незначимо кървене.

Критериите за изключване от проучването са: значима митрална стеноза; транзиторно ПМ, предизвикано от обратима причина; активно вътрешно кървене; тежък инвалидизиращ инсулт; предходен интракраниален кръвоизлив; нарушения в хемостазата.

След период на проследяване от средно 700 дни и средна продължителност на прием на медикамента от 590 дни е установено, че:

– приложението на rivaroxaban е свързано със сигнификантно намаление (с 21%) на честотата на инсулт и системна емболизация, в сравнение с warfarin (р=0.015)

– rivaroxaban e значително по-ефективен от warfarin за намаление на честотата на композитния показател за инсулт, системна емболизация и фатален изход поради съдова причина (вторичен показател) (р=0.034)

– rivaroxaban е сравним по отношение на масивни и клинично значими леки прояви на кървене (14.91% срещу 14.52%, р=0.44) при значимо по-ниска честота на вътречерепен кръвоизлив в сравнение с warfarin (0.26% срещу 0.44%, р=0.024)

– в сравнение с warfarin, приложението на rivaroxaban е свързано с по-ниска честота на миокарден инфаркт (0.91% срещу 1.12% годишно, р=0.12), съдова (1.53% срещу 1.71%, р=0.28) и обща смъртност (1.87% срещу 2.21%, р=0.073)

– честотата на абнормните лабораторни стойности по отношение на чернодробната функция е балансирана между двете лекувани групи, като в изпитването няма данни за сериозно чернодробно увреждане, причинено от rivaroxaban

ROCKET AF е проучването, което включва пациенти с най-висок риск за инсулт, оценен по скалата CHADS2** (90% са били с CHADS2 >3), в сравнение с всички досега проведени (средно около 50% с CHADS2 >3 в изследванията ACTIVE W, AMADEUS и SPORTIF V).

ROCKET AF е седмото поредно фаза III изпитване в продължаващата глобална програма за разработка на rivaroxaban, което показва, че медикаментът превъзхожда (RECORD1, 2, 3, 4, EINSTEIN-EXTENSION и ROCKET AF) или е не по-малко ефективен (EINSTEIN-DVT) от други антикоагуланти.

Rivaroxaban е директен инхибитор на фактор Ха, с бързо начало на действие и предвидим клиничен отговор, който не изисква мониториране на коагулацията; не участва в значими взаимодействия с други медикаменти или храни.

Одобрен е за превенция на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) при възрастни пациенти с протезиране на колянна или тазобедрена става и е единственият перорален антикоагулант, който е по-ефикасен от enoxaparin, прилаган със същото показание.

В момента rivaroxaban се изследва в клинична програма с над 65 000 пациенти за превенция и лечение на широк кръг остри и хронични нарушения на кръвосъсирването, включително терапия на венозната тромбоемболия (ВТЕ), вторична превенция на остър коронарен синдром (ОКС) и превенция на ВТЕ при хоспитализирани болни с вътрешни заболявания.

През октомври Xarelto бе удостоен с престижната международна награда Prix Galien – Best Pharmaceutical Agent на Galien Foundation, като най-иновативен медикамент за 2010 (2). (ИТ)

* Xarelto (rivaroxaban) на Bayer Schering Pharma (www.xarelto.com) е регистриран в България (www.bda.bg) за приложение в ортопедията

** CHADS2 е скала за оценка на риска за инсулт при ПМ и включва следните показатели: конгестивна сърдечна недостатъчност (congestive – C 1 точка); хипертония (hypertension – H 1 точка); възраст >75 години (Age – A 1 точка); диабет (diabetes – D 1 точка); предходен инсулт или транзиторна исхемична атака (stroke – S 2 точки)

ROCKET AF – Rivaroxaban Once daily oral direct factor Xa inhibitor Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation

Използвани източници:

1. AHA scientific sessions 2010. Stroke prevention using the oral direct factor Xa inhibitor rivaroxaban compared with warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation (ROCKET AF) http://scientificsessions.americanheart.org

2. Bayer Xarelo recognized with 2010 International Prix Galien Award http://www.pharmatimes.com