Sildenafil e от полза при напреднала идиопатична белодробна фиброза01/12/2010

Sildenafil подобрява качеството на живот и артериалната оксигенация и намалява степента на диспнея при пациенти с напреднала идиопатична белодробна фиброза, показаха резултатите от проучването STEP-IPF, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Въпреки че не води до значимо удължаване на разстоянието, изминавано за шест минути (6-минутен тест за ходене), инхибиторът на фосфодиестераза-5 (PDE-5) може да бъде използван за подобряване на кръвотока (вазодилатация) в добре вентилираните зони на белите дробове и повишаване на газообмена, смятат авторите на проучването от Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network (www.ipfnet.org).

Медикаментът води до увеличаване цикличния гуанозин монофосфат, участващ в синтеза на азотния оксид/окис (NO), което води до вазодилатация – процес, който може да подобри съотношението вентилация/перфузия и газообмена при пациенти с идиопатична белодробна фиброза.

STEP-IPF (Sildenafil Trial of Exercise Performance in Idiopathic Pulmonary Fibrosis) е двойно-сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано проучване, включващо 180 пациенти със напреднало белодробно увреждане (дифузионен капацитет на въглеродния моноксид – CO<30%).

През първия период (седмица 0-12) пациентите са получавали в съотношение 1:1 sildenafil 20 mg три пъти дневно или плацебо, а през втория (седмица 12-24) – всички са приемали инхибитора на PDE-5.

При девет от 89 болни (10%) от лекуваните със sildenafil и при шест от 91 пациенти от контролите на плацебо (7%) е отчетено удължаване с =/>20% на разстоянието, изминавано за 6 минути с =/>20% (р=0.39).

Лечението със sildenafil е показало значимо предимство пред плацебо за подобряване на вторични крайни показатели за ефективност като: артериална оксигенация, дифузионен капацитет на CO, степен на диспнея и качество на живот.

Честотата на нежеланите странични действия е сходна в двете групи – 15% при приемащите sildenafil и 16% при контролите (р=0.73).

Идиопатичната пулмонална фиброза е хронично прогресиращо заболяване, характеризиращо се с интерстициални промени в белия дроб, водещи до развитието на терминална дихателна недостатъчност и смърт в рамките на пет години след началото на симптомите.

Болните с идиопатична пулмонална фиброза имат аномалии на пулмоналната съдова система, водещи до намаляване на продукцията на NO при физическо натоварване и в покой. Тъй като азотния окис е мощен вазодилататор, то понижените му нива водят до пулмонална вазоконстрикция и нарушен газообмен.

Досега нито един медикамент не е доказал своята ефективност за подобряване на преживяемостта или качеството на живот при пациентите с това заболяване.

Sildenafi (Revatio на Pfizer) има благоприятен ефект и при пациенти с белодробна артериална хипертония (одобрен е за лечение с това показание). (ОИ)

Използван източник:

1. The Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network. A controlled trial of sildenafil in advanced idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2010, 363: 620-626 http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa1002110