Приемът на paracetamol в максимална доза за 10 дни води до асимптомно повишение на ALAT01/12/2010

Приемът на paracetamol (acetaminophen) в максимална доза от 4 g/ден за период от 10 дни води до асимптомно повишаване на нивата на аланинаминотрансферазата (ALАT) при хора, които не консумират алкохол, показаха резултатите от проспективно отворено проучване, публикувани в списание Pharmacotherapy (1).

Участвали са 24 здрави доброволци, които съобщават за средна алкохолна консумация под една алкохолна единица дневно през месеца, предшестващ изследването.

Те са приемали paracetamol в доза 4 g/ден за 10 дни. Измерени са серумните нива на ALАT, общият билирубин, INR (international normalized ratio) на ден 0, 4, 7, 9, 11 и 14.

Резултатите показват сигнификантно увеличение на нивата на ALАT – средно от 24 (17-31) U/l на ден 0 до 41 (24-46) U/l на ден 9, като те са останали повишени до ден 11 (39 U/l) (p=0.0002). Средните стойности на ALАT са започнали да намаляват от ден 14-35 (21-42) U/l.

При 58% от участниците (14) стойностите на ALАT са били над горната граница на нормата, като най-голямо повишение – 3.8 пъти, е наблюдавано при един пациент на ден 7.

По време на изследването не е отчетено нарастване на нивата на INR или на общия билирубин и нито един от пациентите не е проявил симптоми на чернодробно увреждане (коремна болка, иктер).

Бъдещи проучвания ще оценят промените в ALАT и техния клиничен ефект при приложение на paracetamol за по-дълъг период от време. (ЗВ)

Използван източник:

1. Heard K., Green J., Dart R. Serum alanine aminotransferase elevation during 10 days of acetaminophen use in nondrinkers. Pharmacotherapy 2010; 30(8): 818 – 822 http://www.pharmacotherapy.org