Подкожна дефибрилация при сърдечен арест01/12/2010
Първата система за напълно подкожно имплантиране на кардиовертер дефибрилатор (S-ICD) регистрира 100% от камерните тахиаритмии и възстановява сърдечния ритъм при пациенти със спонтанен или индуциран по време на електрофизиологично изследване епизод на камерно мъждене, показаха резултатите от четири (две краткосрочни и две дългосрочни) клинични изпитвания, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Подкожният ICD на калифорнийската фирма Cameron Health (2), разработен за период от девет години и тестван в 17 кардиологични центрове в седем държави, може да предотвратява злокачествените камерни аритмии и внезапната смърт без да изисква трансвенозно имплантиране на електродите в сърдечните кухини. За да се определи прагът на дефибрилация на субкутанния ICD, в сравнение със стандартния трансвенозен ICD, са изследвани четири вида подкожни конфигурации при 78 пациенти с показания за имплантиране на устройството, като най-добрата от тях е оценена допълнително при още 49 болни. Дългосрочната употреба на подкожни ICD е изследвана при общо 51 пациенти. Резултатите показват, че най-добрият анатомичен вариант за подкожно поставяне на ICD се състои от имплантирането на парастернален електрод и пулсов генератор в лявата латерална област на гръдния кош. Тази позиция е ефективна, колкото и трансвенозната ICD система, независимо от необходимостта от по-висока енергия при дефибрилация (36.6+/-19.8 J спрямо съответно 11.1+/-8.5 J). При пациентите с перманентен подкожен ICD, епизодите на камерно мъждене (общо 137) са регистрирани при 100% от случаите. Индуцираното камерно мъждене е конвертирано двукратно в синусов ритъм при 58 от 59 болни (98%) като нужната енергия за подкожния електрическия шок е 65 джаула. Регистрирани са два случая на инфекции в подкожното джобче и необходимост от ревизия на елекродите при четирима болни. След период на проследяване от средно 10 месеца, подкожният ICD е регистрирал и овладял всичките 12 епизода на спонтанна продължителна камерна тахиаритмия. Използването на трансвенозен ICD е доказан метод за профилактика на внезапната смърт поради камерни аритмии. Периоперативните усложнения се дължат основно на трансвенозното въвеждане на електрода и включват пневмоторакс, хемоторакс и сърдечна тампонада. Много често дисфункцията на ICD изисква ревизия на електродите - процедура, която е свързана с висока смъртност. Ако не се налага едновременно и пейсиране при пациентите, субкутанното поставяне на ICD може да се окаже добра (минимално инвазивна) алтернатива на стандартния трансвенозен метод. (ОИ) Използвани източници: 1. Bardy G., Smith W., Hood M. et al. An entirely subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator. N Engl J Med 2010; 363:36-44 www.nejm.content.org 2. www.cameronhealth.com