HPV-позитивният карцином на орофаринкса е свързан с по-добра преживяемост01/12/2010
Пациентите със сквамозноклетъчен карцином на орофаринкса (оropharyngeal squamous cell carcinomas – OSCC), позитивен за HPV (human papillomavirus), имат по-добра обща преживяемост от пациентите с HPV-негативен тумор, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Орофарингеалните сквамозноклетъчени карциноми, причинени от HPV, се свързват с по-добра преживаемост и в други изследвания, но самостоятелната прогностична значимост на туморния HPV статус все още не е установена. Целта на проучването е да се оцени връзката между туморния HPV статус и преживяемостта на пациентите с OSCC. Изследователите са провели ретроспективен анализ на риска за смърт при пациенти с HPV-позитивни и HPV-негативни тумори. Участвали са пациенти с OSCC в стадии 3 и 4, които са били проследени средно за 4.8 години. Болните са били разделени в две групи в зависимост от вида на проведеното лъчеление (стандартно фракционирано или акцелерирано и хиперфракционирано), което е прилагано с едновременна химиотерапия с cisplatin. Лъчехимиотерапията е „златен стандарт” при тези малигноми, които се отличават с висока лъчечувствителност. Резултати: - тригодишната обща преживяемост не се различава значимо при двете групи на лъчехимиотерапия (70.3 срещу 64.3%), включително и свързаните с нея остри и късни токсични събития - HPV-позитивни тумори са установени при 63.8% от болните - случаите с HPV-позитивни карциноми на орофаринкса са имали по-добра тригодишна преживяемост - 82.4 спрямо 57.1% от пациентите с HPV-негативни тумори (р<0.001) - HPV-позитивният статус е бил свързан с намаление на риска за смърт с 58% (съотношение на вероятностите - HR 0.42), след корекция за възраст, раса, стадий на заболяването, тютюнопушене и проведено лъчелечение - рискът за смърт нараства с всяка допълнително изпушена кутия цигари на година HPV-статусът е силен независим прогностичен фактор за преживяемостта на пациентите с орофарингеалния карцином, е основният извод от проучването. Пациентите с OSCC могат да бъдат класифицирани в групи с нисък, среден или висок риск за смърт според четири фактора: HPV статус, тютюнопушене, стадий на заболяването и лимфно ангажиране, смятат авторите. Наличие на HPV-16 DNA в ядрата на клетките при орофарингеален карцином се установява при 72% от случаите, което корелира с високите нива на антитела срещу HPV-16 онкопротеините Е6 и/или Е7. Вирусните онкопротеини E6 и E7 са причина за по-високата имуногенност на HPV-позитивните карциноми с сравнение с HPV-негативните злокачествени тумори. Серологичните тестове могат да открият анти-E6 или анти-E7 антитела при много пациенти с HPV-позитивни тумори, като при по-голямата част от тях се постига частичен или пълен отговор към лечението, дори и след корекция за стадия на заболяването. Болните с HPV-позитивен OSCC обикновено са по-млади, често са с по-напреднало заболяване, рядко имат сериозно съпътстващо заболяване в сравнение с пациентите с HPV-негативен солиден тумор. Оралната инфекция с HPV е независим рисков фактор за развитието на сквамозноклетъчен карцином на орофаринкса, което се дължи на индуцираната от HPV геномна нестабилност в епителните клетки - алтернативен патофизиологичен механизъм, свързан със сексуалното поведение на пациентите (до момента за основни рискови фактори се смятаха злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето). Пациентите с рисково полово поведение са застрашени в по-голяма степен (до осем пъти) да развият HPV-индуциран OSCC в сравнение с моногамните индивиди, като трансмисията на вируса вероятно се осъществява чрез директен орален контакт. Прилагането на ваксини* срещу цервикалните инфекции с онкогенните НРV типове (16 и 18) е важна мярка за профилактика на рака на маточната шийка и нейните предракови състояния. Остават открити въпросите дали тези ваксини са ефективни и за профилактика на сквамозноклетъчния карцином на орофаринкса, както и дали е необходим скрининг за този вид малигном при пациенти с рисково сексуално поведение или анамнеза за орална инфекция с HPV. (КП) * Gardasil (MSD) е ваксина насочена срещу четирите най-често срещани HPV типове – 16, 18, 6 и 11. Cervarix (GlaxoSmithKline) осигурява профилактика срещу HPV типове – 16 и 18. За допълнителна информация: Превенция на цервикалния карцином чрез имунизация. MD 2010; Бр. 3, май http://mbd.protos.bg Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу HPV. MD 2010; Бр. 1, февруари Човешкият папиломен вирус – причина за рак на орофаринкса. MD 2007; Бр. 7, ноември Нови проучвания за цервикалните инфекции с HPV. MD 2007; Бр. 1, февруари Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу цервикалните инфекциите с HPV. MD 2006; Бр. 5, юни Ваксината Gardasil предотвратява цервикалните инфекции с HPV. MD 2005; Бр. 10, декември Анти-HPV ваксините. MD 2005; Бр. 6, юли Използван източник: 1. Ang K., Harris J., Wheeler R. et al. Human papillomavirus and survival of patients with oropharyngeal cancer. N Engl J Med. June 2010 http://content.nejm.org