Duodart – нов стандарт в лечението на доброкачествената хиперплазия на простатата01/12/2010

Duodart (фиксирана комбинация dutasteride 0.5 mg и tamsulosin 0.4 mg) ще се превърне в „златен стандарт” за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата (BPH) и симптоми от страна на дисталните отдели на уринарния тракт (LUTS), според анализ на консултантската компания Decision Resources (1).

Основно предимство на Duodart е ранното значително подобрение на симптоматиката при BPH/LUTS, което е и основна цел на терапията.

Приложението не е свързано със сериозни странични ефекти като ортостатична хипотония или потискане на сексуалната функция. Предимство на медикамента е и еднократният дневен прием, който увеличава комплаянса на пациентите при продължително лечение.

Duodart e одобрен в Европа за лечение на умерена и тежка симптоматика на BPH, намаляване на риска за остра ретенция на урина и на необходимостта за оперативно лечение при тази група болни.

Положителното становище на регулаторните органи е базирано основно на резултати от проучването CombAT**, които показват:

– сигнификантно и продължително подобрение на симптоматиката, в сравнение с монотерапията с алфа-1 селективния рецепторен антагонист tamsulosin

– облекчаването на симптоматиката настъпва бързо, като ползотворните ефекти са наблюдавани за период до четири години

– значимо намаление на риска за усложнение при BPH (остра ретенция на урина и необходимост от оперативно лечение) – с 66% (в сравнение с монотерапия с tamsulosin) и с 20% (в сравнение с монотерапия с dutasteride – двоен 5-алфа редуктазен инхибитор) за период от четири години.

Двата съставни медикамента на комбинирания препарат са с доказана ефективност при еднократно дневно приложение, като освен това намаляват и риска за усложнения след оперативно лечение. Те определят и страничните ефекти на Duodart – еректилна дисфункция и нарушения в еякулацията.

Не са наблюдавани разлики в честотата на сърдечносъдови събития между групите на монотерапия или на терапия с комбинирания препарат. (ИТ)

* Duodart на GSK е регистриран в България

** CombAT (Combination therapy with Avodart and Tamsulosin) е международно рандомизирано клинично проучване, което включва 4844 мъже с повишен риск за прогресия на BPH

За допълнителна информация:

Траянов И. Duodart – първи комбиниран препарат за доброкачествена простатна хиперплазия. МD, 2010, бр. 6, август http://mbd.protos.bg

Използван източник:

1. Benign prostatic hyperplasia/male lower urinary tract symptoms: more convenient therapies targeting improved patient compliance are on the horizon http://decisionresources.com