Диагноза, миокробиология и лечение на острия среден отит при децата01/12/2010

Предлагаме ви най-важните изводи от мета-анализ и системен обзор на данните от 135 обсервационни и рандомизирани контролирани проучвания за клинично поведение при остър среден отит при децата, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). Авторите са използвали базите данни PubMed, Cochrane Databases и Web of Science (за периода януари 1999 – юли 2010).

Целта на анализа е да проследи дали има промяна в микробиологията на острия среден отит при децата преди и след въвеждането на 7-валентната пневмококова конюгирана ваксина (PCV7), както и да установи най-точните диагностични критерии.

Диагноза. Бомбирането (с много висока предиктивна стойност) и зачервяването на тъпанчевата мембрана са типичните признаци на остър среден отит, наблюдавани при отоскопия.

Етиология. След въвеждането на пневмококовата конюгирана ваксина честотата на острите средни отити, причинени от Streptococcus pneumoniaе, e намаляла (от 33-48% на 23-31%), за сметка на увеличаване на случаите, дължащи се на инфекция с Haemophilus influenza (от 41-43% на 56-57%).

Терапия. Незабавното назначаване на лечение с ampicillin или amoxicillin, в сравнение с плацебо, е свързано с по-висока честота на краткосрочен клиничен успех (73 спрямо 60%), като странични нежелани реакции (обрив и диария) се наблюдават при 3 до 5%.

Клиничният успех е по-голям при незабавното започване на антибиотична терапия, в сравнение с отлагането й – 95% спрямо 80% (разлика с 15%) или 86 спрямо 70% (разлика с 16%), според данните от две различни проучвания.

Няма данни за дългосрочните ефекти върху резистентността към антибактериалните средства. Мета-анализите не са показали значима разлика в ефективността на използваните антибиотици. (ЗВ)

Изводи за клиничната практика:

– отоскопията е решаваща за правилното поставяне на диагнозата остър среден отит (acute otitis media – AOM)

– микробиологичната находка при AOM се е променила след въвеждането на 7-валентната пневмококова конюгирана ваксина (PCV7)

– лечението с антибиотици е по-ефективно от плацебо за постигане на бърз клиничен успех

Използван източник:

1. Coker T., Chan L., Newberry S. et al. Diagnosis, microbial epidemiology, and antibiotic treatment of acute otitis media in children. JAMA 2010;304(19):2161-2169 http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/304/19/2161