Cabazitaxel – нова химиотерапия при напреднал рак на простатата01/12/2010

Jevtana (cabazitaxel) (www.jevtana.com) на Sanofi-Aventis бе одобрен от FDA като втора линия терапия, в комбинация с prednisone, при метастатичен хормон-резистентен рак на простатата (mHRPC) при мъже, които са били лекувани с docetaxel. Това е първият след docetaxel химиотерапевтичен медикамент, който увеличава преживяемостта при тази група болни (1).

„Одобрението на cabazitaxel (микротубулен инхибитор) дава нов шанс за повлияване на заболяването”, заяви проф. Richard Pazdur, директор на Oncology Drug Products в FDA.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на успешно приключилото фаза 3 клинично проучване TROPIC. В изследването са включени 755 болни с напреднал хормон-резистентен рак на простатата, които са преминали терапия с docetaxel. Пациентите са били разделени в две групи: cabazitaxel или mitoxantrone, самостоятелно или в комбинация с prednisone. Резултатите показват сигнификантно увеличение на преживяемостта в групата с cabazitaxel (15.1 месеца срещу 12.7 месеца, р<0.0001).

Най-честите нежелани странични ефекти (степен 1-4), наблюдавани при >10% от изследваните, са: неутропения, анемия, левкопения, тромбоцитопения, диария, отпадналост, гадене, повръщане, запек, болки в корема, хематурия, болки в гърба, анорексия, периферна невропатия, пирексия, диспнея, артралгия и алопеция. Най-честите нежелани странични ефекти, които са били причина за преустановяване на терапията, са неутропения и бъбречна недостатъчност.

При провеждане на лечение с cabazitaxel е възможно настъпването на неутропенична смърт, което налага периодично мониториране на кръвната картина. Лечението трябва да се преустанови при неутрофили </=1500/mm3 (2). При високо рискови пациенти може да се извърши първична профилактика със гранулоцитен колония-стимулиращ фактор. (ИТ)

Използвани източници:

1. Jevtana (cabazitaxel) injection approved by U.S. FDA after priority review http://www.prnewswire.com

2. http://products.sanofi-aventis.us/jevtana/jevtana.pdf

3. http://www.prnewswire.com/news-releases/jevtana-cabazitaxel-injection-approved-by-us-fda-after-priority-review-96589609.html